kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
8. Daire 2007/3978 E.N , 2008/7492 K.N.


Özet
ORTAÖĞRETİMDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERİN, ÖĞRENCİLİK YAŞAMI İLE BAĞDAŞMA OLANAĞI BULUNMAYAN VE YAŞAM İÇİNDE FARKLI SORUMLULUKLARI DA BERABERİNDE GETİREN NİŞANLANMA VE EVLENME DURUMLARINDA, OKULLA İLİŞİĞİNİN KESİLMESİNİ ÖNGÖREN DÜZENLEMEDE, HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HAKKINDA.
İçtihat Metni

... 11. sınıf öğrencisi olan davacının, 29.3.2007 gün ve 6748 sayılı tasdikname ile okuldan ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin ve 28.11.1964 gün ve 11868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin "Evli, nişanlı olanlar okula öğrenci olarak alınmazlar. Öğrenci iken evlenen ve nişanlananların okulla ilişikleri kesilir." hükmüne yer veren 153. maddesinin, Anayasanın öngördüğü öğrenim hakkını hukuka aykırı olarak kısıtladığı iddiasıyla iptali istemidir.

Savunmanın Özeti : Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin 153. maddesinin amacının, eğitim-öğretimde sosyal ve kültürel yönden birlik ve beraberliğin sağlanması olduğu, öğrencilerin kayıt-kabul kurallarını belirleme yetkisi idarelerine ait olduğundan, örgün ortaöğretimde evlilik nedeniyle ilişik kesme işleminin, eğitim hakkının engellenmesi niteliğinde görülemeyeceği, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından davacı isteminin reddi gerekeceği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Tuğba DEMİRER AKAR'ın Düşüncesi : Ortaöğretimde öğrenim görmekte olan öğrencilerin, öğrencilik yaşamı ile bağdaşma olanağı bulunmayan ve yaşam içinde farklı sorumlulukları da beraberinde getiren nişanlanma ve evlenme durumlarında okulla ilişiğinin kesilmesini öngören düzenlemede hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi gerektiği düşünülmektedir

Danıştay Savcısı Leyla KODAKOGLU'nun Düşüncesi : Dava, ... Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan davacının, 29.3.2007 günlü tasdikname ile okuldan ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin ve bu işlemin dayanağı olan 28.11.1964 günlü, 11868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin 153. maddesinin iptali istemiyle açılmıştır.

Dava konusu Yönetmeliğin iptali istenilen 153. maddesinde, "Evli, nişanlı olanlar okula öğrenci olarak, alınmazlar. Öğrenci iken evlenen ve nişanlananların okulla ilişikleri kesilir." kuralı yer almaktadır.

Uyuşmazlıkta, özel lise 11. sınıf öğrencisi olan davacının 10.10.2006 gününde evlendiğinin ve bu konuda okula bilgi vermediği hususunun ÖSS başvuru işlemleri sırasında okulu tarafından tespit edilmesi üzerine 29.3.2007 günlü işlem ile okuldan ilişiğinin kesildiği anlaşılmaktadır.

oİptali istenilen Yönetmelik maddesiyle, örgün ortaöğretim kurumlarında okuyan, hayata ve yükseköğrenime hazırlanan çeşitli yaş grubundaki öğrenciler arasında sosyal ve kültüre! yönlerden birlik ve beraberliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, ortaöğretimde öğrenim görmekte olan öğrencilere öğrencilik yaşamı ile bağdaşma olanağı bulunmayan ve yaşam içinde farklı sorumlulukları da beraberinde getiren nişan ve evlilik sözleşmesi yapma yasağı getirilmesinde eşitlik ilkesine ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, davacının evlenmesine neden olan özel ve ailevi sebepler yönetmeliğin iptalini gerektirmeyeceği gibi; açıköğretim lisesinde öğretime devam edebileceğinden, eğitim hakkından mahrum bırakıldığından da söz edilemez.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Uyuşmazlık, ... 11. sınıf öğrencisi olan davacının, 29.3.2007 gün ve 6748 sayılı tasdikname ile okuldan ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin ve 28.11.1964 gün ve 11868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin "Evli, nişanlı olanlar okula öğrenci olarak alınmazlar. Öğrenci iken evlenen ve nişanlananların okulla ilişikleri kesilir." hükmüne yer veren 153. maddesinin, Anayasanın öngördüğü öğrenim hakkını hukuka aykırı olarak kısıtladığı iddiasıyla iptali isteminden kaynaklanmıştır.

T.C. Anayasasının 'Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi' başlıklı 42. maddesinin 3. fıkrasında/'Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz."." düzenlemesine yer verilmiştir.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasasının 56. maddesinde de, eğitim ve öğretim hizmetinin, bu Yasa hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumlu olduğu kurala bağlanmıştır.

İptali istenilen Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin 153. maddesinde de, evli veya nişanlı olanların okula öğrenci olarak alınamayacağı, öğrenci iken evlenenlerin ve nişanlananların okulla ilişiklerinin kesileceği kuralı getirilmiştir.

Yönetmeliğin bu maddesinin amacı, örgün ortaöğretim kurumlarında okuyan çeşitli yaş grubundaki öğrenciler arasında sosyal ve kültürel yönlerden birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır.

Her ne kadar davacı tarafından, Yönetmeliğin bu hükmünün eğitim - öğretim hakkını sınırladığı ileri sürülmüşse de, bu durumdaki öğrencilerin açıköğretim lisesinde öğrenimlerine devam etme olanakları bulunduğundan davacının bu iddiasına itibar edilmemiştir"

Bu durumda, ortaöğretim öğrencilerinin yaşamlarında öğrencilikle ilgili sorumluluklar yanında, daha farklı pek çok sorumluluğu da birlikte getirebilecek olan nişanlanma ve evlenme gibi durumlar, öğrencilik yaşamıyla bağdaşmayacağından, davaya konu düzenlemede ve buna dayalı olarak oluşturulan işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, yasal dayanaktan yoksun bulunan davanın reddine, 121,90.-YTL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta ücreti olan 7,50.-YTL nin istemi halinde davacıya iadesine 17.11.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA