kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1984 1278 1982 2467 06/03/1984
 
DAVACIYA TAHSİS EDİLİP PARSEL ÜZERİNDE AYRI ŞAHISLARA AİT İKİ YAPI BU-
LUNDUĞUNDAN 1/2 ŞER HİSSE ÜZERİNDEN HER BİRİNE YENİDEN TAHSİS YAPILMAK
ÜZERE TAHSİSİN İPTALİ GEREKİRKEN TAHSİS İŞLEMİNİN TÜMÜNÜN İPTALİNDE
İSABET BULUNMADIĞI HK.<
Dava, taşınmaz malın davacıya tahsisine ilişkin işlemin iptali yolun-
daki Belediyesi Mesken ve Gecekondu İşleri Müdürlüğü yazısıyla tesis
edilen işlemin davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali
isteğiyle açılmıştır.
775 sayılı Gecekondu Kanununun 25.maddesinin 3.fıkrasında; her ne se-
beple olursa olsun, bu kanun hükümlerince arsa tahsis edilecek kimse-
lerin, yoksul veya dar gelirli olması, kendisinin veya eşinin veya er-
gin olmayan çocuğunun her hangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya
müsait arsaya veya herhangi bir yerde ev veya apartmanın ayrı bir dai-
resine karşılık olan payına sahip bulunmamasının şart olduğu belirtil-
miş, aynı yasanın geçici 1.maddesinde ise; belediyecelerce tesbit ve
kabul edilip, İmar ve İskan Bakanlığınca uygun görülen gecekondu alan
bölgelerinde bu kanunun yayımı tarihinden önce kendilerine ait ... ara
zi ve arsalar üzerinde yaptırılmış olup da, sadece bir ailenin oturma-
sına mahsus ve konut olarak kullanılan izinsiz yapıların sahiplerinin
de 25.maddedeki şartları taşınmaları halinde bu kanun hükümlerinden
yararlandırılacakları hükme bağlanmıştır.
Olayda, hem davacıya ait hem de davalı idare yanında davaya katılan
... e ait, 775 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden önce yapılmış ko-
nutlar bulunduğu halde anılan taşınmazın sadece davacı adına tahsis
edildiği, durumun sonradan farkedilmesi üzerine 1/2 şer hisse itibariy
le her iki hak sahibine tahsisin yapılmak üzere davacının muvafakatı-
nın istendiği, ancak kendisinin razı olmaması nedeniyle tahsisin tümü-
nün iptal edildiği dosyanın incelenmesinden anlaşılmaktadır.
Bu durumda, hem davacı hem de davalı İdare yanında müdahil ... nin ge-
cekondu ıslah bölgelerinde arsa tahsisi için yukarıda değinilen kanun
hükmü ile belirli koşullara sahip oldukları ve uyuşmazlık konusu taşın
maz üzerinde her ikisine ait konutlar bulunduğu halde 1/2 şer hisse
üzerinden her birine yeniden tahsis yapılmak üzere tahsisin iptal edil
mesi gerekirken, davacı adına hatalı yapılmış bulunan tahsis işleminin
tümünün iptal edilmesine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata uyarlık
görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle dava konusu tahsis işleminin iptali yolundaki iş-
lemin iptaline karar verildi.

(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA