kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1983 1 1982 3 04/11/1983
 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TIR KARNELERİ HİMAYESİNDE ULUSLARARASI MAL VE EŞYA
NAKLİYATINA DAİR GÜMRÜK SÖZLEŞMESİ HK.<
Davanın, 31.5.1963 günlü ve 244 sayılı kanunun 3 ve 5.maddelerine göre
onaylanmış ve yürürlüğe konulmuş bulunan, Birleşmiş Milletler TIR Kar-
neleri Himayesinde Uluslararası Mal ve Eşya Nakliyatına Dair Gümrük
sözleşmesinin 6/7 son ve 6/9.maddesi hükümlerinin ve Dereköy Gümrüğün-
den transit geçiş yapmak üzere Türkiyeye giriş yapan TIR aracının çı-
kış gümrüklerine müracaatta bulunmayıp sahte ibra yoluyla işlemlerini
tamamladığının Bakanlık yazılarından anlaşıldığı belirtilerek adı ge-
çen Gümrük Müdürlüğü tarafından 1.7.1981 günlü ihbar yazısıyla birlik-
te gönderilen tahakkuk bildirimiyle istenilen gümrük vergi ve resimle-
rine 1615 sayılı Gümrük Kanununun 78 ve 84.maddeleri uyarınca vaki i-
tiraz üzerine kesinleşen tahakkuk işleminin iptaline ilişkin bulunması
na, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24.maddesinin 1.fıkrasının (a) ben-
di hükmüne ve dava konusu işlemler arasında mevcut bağlantı dolayısiy-
le uyuşmazlığın Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunda görülme-
si gerektiğine oyçokluğuyla,Başbakanlığın husumet ve süre aşımına iliş
kin usul definin varit olmadığına, sözü edilen TIR sözleşmesinin gerek
onaylandığı ve yürürlüğe konulduğu tarihlerde yürürlükte olan 9.7.1961
günlü ve 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 65.maddesinde,
gerek davanın açıldığı tarihte yürürlükte olan 7.11.1982 günlü ve 2709
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90.maddesinde, usulüne göre
yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmaların kanun hükmünde olduğu
kabul edilmiş bulunmasına göre davanın, Uluslararası Sözleşmenin bazı
hükümlerinin iptaline ilişkin kısmının idari yargı denetiminin dışında
kalması nedeniyle reddine 24.6.1983 tarihinde oybirliğiyle karar ve-
rildikten sonra, davanın tahakkuk işlemine ait kısmı hakkında karar
verilebilmesi için incelenmesi gerekli görülen tahkikat raporları ve
belgelerin Gümrük ve Tekel Bakanlığından istenilmesine dair 24.6.1983
günlü ara kararı gereğinin yerine getirildiği görülerek, 4.11.1983
günlü toplantıda davanın görüşülmesine devam edildi:
Mahkemenin iradesi, kanunen düzenlenmesi ve dava dosyalarında bulunma-
sı zorunlu tutanakta tezahür ettiğinden ve tutanakta değişiklik yapıl-
ması mümkün bulunmadığından, ilam ise tutanakta beliren kararın yazılı
metin halinde taraflara iletilmesini sağladığından, ilk müzakerede oy-
laması yapılmış hususların tekrar tartışılıp oylama yapılmasına ve gö-
rev konusunun yeniden ele alınmasına gerek olmadığına oyçokluğuyla ka-
rar verildikten sonra davanın tahakkuk işlemine ilişkin kısmı incelen-
di:
Birleşmiş Milletler TIR karneleri Himayesinde Milletlerarası Mal ve
Eşya Nakliyatına Dair Gümrük Sözleşmesinin 5.maddesi gereğince memle-
ketimizde kefil teşekkül olmak ve TIR karneleri vermek yetkisi Bakan-
lar Kurulu kararı ile kabul edilmiş olan Davacı Birliğin, Sözleşmenin
6.maddesinin 1.fıkrasında kabul edilen ödemeyi taahhüt sorumluluğu ay-
nı maddenin 7.fıkrasında yazılı koşulların gerçekleşmesine bağlıdır.
Sözü edilen fıkrada "TIR karnesinin ibra edilmemesi veya şarta bağlı
olarak ibra edilmesi halinde selahiyetli makamlar işbu maddenin 1.fık-
rasında zikredilen paraları, şayet TIR karnesinin alıkonulduğu tarih-
ten itibaren bir yıl zarfında alakalı teşekküle ibra edilmeme veya
şarta bağlı olan ibra edilme keyfiyetini bildirmemişlerse, kefil te-
şekkülden talep edemezler. Bu hüküm, ibra belgesinin usulsüz veya hile
yoluyla temin edilmiş olduğu hallerde de tatbik edilir. Bu takdirde
ihbar müddeti iki yıldır." denilmektedir.
TIR karnesinin ibra edilmesi, bir transit geçiş söz konusu ise, TIR
aracının yurttan çıkacağı sırada, çıkış gümrüğünce, "karne muhteviyatı
mallar yurt dışı edilmiştir", eğer mallar ülkeye ithal ediliyorsa, va-
rış gümrüğünden "usulüne uygun olarak boşaltılmıştır" şerhi verilerek
karnenin hem sayfasının hem de dip koçanının görevli memur tarafından
imzalanıp tasdik olunmasını ifade eder. Çıkış gümrüğünce alınacak bu
tasdikli karne sayfası, giriş gümrüğünce alıkonan karne sayfası ile
karşılaştırılarak mutabakat sağlanacaktır. Bu mutabakat sağlanamıyorsa
"ibra edilmeme" halinin bulunduğu kabul edilecektir. Hileli ibrada ise
bu mutabakatın hileli yollardan ya da sahte imza ve mühürlerle sağlan-
ması hali söz konusudur. TIR sözleşmesinin 6.maddesinin 3.fıkrasında,
kefil teşekkülün sorumluluğunun, TIR karnesinin o memleket gümrük ma-
kamları tarafından kabul edildiği andan itibaren başlayacağı ifade
edildiğine ve bu kabulün TIR aracının giriş gümrüğünden geçişi sıra-
sında, karnenin giriş sayfasının alıkonulması TIR karnesinin kabulü
anlamına geldiğine göre, 7.fıkradaki bir ve iki yıllık sürelerin, gi-
riş gümrüğünde karnenin giriş sayfasının alındığı tarihten başladığı-
nın kabulü gerekmektedir.
Gümrük ve Tekel Bakanlığının, Kurulumuzun 26.6.1983 günlü ara kararı
uyarınca gönderdiği tahakkuk işleminin dayanağı olarak gösterilen Mü-
fettiş Turan Yıldız'ın Dereköy Gümrük Müdürlüğünde yaptığı tahkikat
sonunda düzenlediği fezleke ve raporda, dava konusu işleme neden olan
TIR aracının ibra edildiğine ilişkin mutabakatın sağlanmadığı tesbit
edilmiştir. Sözü edilen rapor ve fezlekede, usulsüz veya hile yoluyla
sağlanmış bir ibranın bulunduğu konusunda bir tesbit yoktur. Bu durum-
da, sözleşmenin 6.maddesinin 7.fıkrası uyarınca, TIR karnesinin gümrük
makamlarınca kabulünden itibaren bir yıl içinde bu durum bildirilme-
mişse; gümrük vergi ve resimlerinin kefil teşekkülünden talep hakkının
ortadan kalktığının kabulü gerekecektir.
Dava dosyasının incelenmesinden, TIR karnesinin hamili aracın Dereköy
Gümrüğünden transit geçiş yapmak üzere Türkiye'ye girdiği ve TIR karne
sinin alıkonulduğu tarihin 17.9.1979 olduğu anlaşılmaktadır. İbra
edilmeme durumunun bir yıllık süre geçtikten sonra duyurulmuş olması
nedeniyle, kefil teşekkülden 6.maddenin 1.fıkrasında öngörülen vergi
ve resimler ile diğer paralar talep edilemez.
Bu nedenlerle, dava konusu tahakkuk işleminin iptali ile uyuşmazlık
konusu tarhiyatın kaldırılmasına karar verildi.
(DAN-DER, SAYI:56-57) MS/ÖB
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA