kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1997 103 1996 176 06/02/1997
 
YÜKÜMLÜ ŞİRKETE FATURA DÜZENLEYEN FİRMA SATIŞ HASILATINI YASAL DEFTER-
LERİNE KAYDEDEREK İLGİLİ DÖNEM KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİNE İNTİ-
KAL ETTİRDİĞİNE, GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİ VE DÖVİZ ALIM BELGESİYLE İH-
RACATIN YAPILDIĞI BELGELENDİİLDİĞİNE GÖRE YÜKÜMLÜ ŞİRKETİN İHRACAT İS-
TİSNASI NEDENİYLE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ ALMAYA HAK KAZANDIĞI HK.<
Haksız katma değer vergisi iadesi alındığı ileri sürülerek yükümlü
şirket adına Nisan 1994 dönemi için kaçakçılık cezalı katma değer ver-
gisi salınmıştır.
Cezalı tarhiyata karşı açılan davayı reddeden Adana 1.Vergi
Mahkemesinin 1995/584 sayılı kararına yönelik yükümlü şirket temyiz
başvurusunu inceleyen Danıştay Onbirinci Dairesi 1996/612 sayılı ka-
rarıyla; yükümlü şirket ile Tapkıran Hayvancılık ve Tarım Ürünleri Sa-
nayi ve Ticaret Limited Şirketinin defter kayıtlarının birbirini doğ-
ruladığı, mal alımı nedeniyle yükümlü şirket tarafından banka havale-
leriyle ödenen katma değer vergisinin adı geçen şirketçe tahsil edile-
rek ilgili dönem katma değer vergisi beyannamesine intikal ettirildi-
ği, inceleme elemanınca yükümlü şirket ile adı geçen firma arasında
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen türde
irtibat bulunduğu yolunda bir tespit yapılmadığı, ihraç konusu malla-
rın borsada tescil edildiği, ihracatın gümrük çıkış beyannamesiyle ya-
pıldığı ve dövizlerin yurda getirildiği anlaşıldığından yapılan ihra-
catın gerçek olduğu sonucuna varıldığı, bu tespitler karşısında 3065
sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 ve 32 nci maddeleri uyarınca
ihracat istisnasından yararlanmaya hak kazanan yükümlü şirket adına
yapılan cezalı tarhiyatın onanması yolundaki vergi mahkemesi kararında
isabet görülmediği gerekçesiyle mahkeme kararını bozmuştur.
Bozma kararına uymayan Adana 1.Vergi Mahkemesi 1996/272 sayılı
kararıyla; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi-
nin (1/a) işaretli bendi ve 32 nci maddeleriyle, ihraç edilen malların
alımı sırasında ödenen katma değer vergisinin ihracat sonrası iadesi-
nin amaçlandığı, bu hükümlerden yararlanabilmenin ön şartının, ihraç
edilen mallar için gerçekte katma değer vergisinin ödenmiş olması ve
vergiden istisna edimiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri
vesikaların gerçeği yansıtması olduğu, olayda katma değer vergisi
iadesi isteyen yükümlü şirketin canlı hayvan alımlarını ... Hayvancı-
lık ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden yaptığı,
adı geçen firmanın defter ve belgelerinin incelenmesi sonucu canlı
hayvan nakliyesine ait herhangi bir belgeye rastlanmadığı, ... firma-
sınca ... Zirai Ürünler Pazarlama Ticaret Sanayi Limited Şirketi, ...
Zirai Ürünler Pazarlama Limited Şirketi ile ... Tarım Ürünleri Ticaret
Limited Şirketinden alınan faturaların sahte ve muhteviyatı itibarıyla
yanıltıcı nitelikte olduğunun inceleme raporları ve bu raporlara ek
tutanakların incelenmesinden anlaşıldığı, yükümlü şirket temsilcisinin
de ihracatın Tapkıran firması tarafından gerçekleştirildiği, canlı
hayvanları hiç görmedikleri, teslim almadıkları, yurt dışı alıcıları
tanımadıkları, herhangi bir nakliye giderlerinin de bu nedenle olmadı-
ğı yolunda beyanının bulunduğu, öte yandan yükümlü şirket tarafından
mahkemelerinde açılan davalarda Tapkıran firmasına ödendiği iddia olu-
nan komisyon bedellerini kanıtlayan belgelerin inceleme elemanına ve
mahkemelerine ibraz edilmemesi nedeniyle verilen 1995/1441; ..., ...
sayılı kararlar ile yükümlü şirketle Tapkıran firması arasında irtibat
olduğu ve karşılıklı menfaat sağladıkları tespit edildiğinden, Devle-
tin kasasına girmeyen bir verginin iadesinin söz konusu olamayacağı
gerekçesiyle davanın reddi yolundaki ilk kararında direnmiştir.
Israr kararı yükümlü şirket tarafından temyiz edilmiş ve ...
firmasından alınan mallara ait katma değer vergilerinin komisyon bede-
li ile birlikte banka havaleleriyle ödendiği, adı geçen firmanın mal
satışlarına ilişkin hasılatını defterlerine kaydederek ilgili dönem
katma değer vergisi beyannamesine intikal ettirdiği, bu nedenle alınan
iadenin yasal olduğu ileri sürülerek vergi mahkemesi direnme kararının
bozulması istenmiştir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin
1/a bendinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin
vergiden müstesna olduğu hükme bağlanmış olup, 32 nci maddesinde de,
bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri uyarınca vergiden istisna
edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda göste-
rilen katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üze-
rinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirileceği, vergiye tabi
işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergi-
den az olması hallerinde indirilemeyen katma değer vergisinin Maliye
Bakanlığınca tespit olunan esaslara göre bu işlemi yapanlara iade olu-
nacağı öngörülmüştür.
Bu hükümler uyarınca katma değer vergisi iade hakkından yarar-
lanabilmek için vergiden istisna edilmiş işlemlerle ilgili fatura ve
benzeri vesikaların gerçeği yansıtması, başka bir deyişle ihraç edilen
mallar nedeniyle gerçekte katma değer vergisinin ödenmiş olması ve ih-
racatın gerçekleştirilmiş bulunması gerekmektedir.
Dosyadaki belgelerin incelenmesinden, ihracat istisnası nede-
niyle teminat mektubu karşılığında alınan katma değer vergisi iadesi
yönünden yapılan inceleme sonucunda, canlı hayvanların ... Hayvancı-
lık ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret limited Şirketinden alınarak
aynı şirket tarafından vekaletle yükümlü şirket adına ihraç edildiği,
... firması nezdinde yapılan karşıt incelemede ihraç konusu malların
satışına ilişkin hasılatın Tapkıran firmasınca kanuni defterlerine
kaydedilerek ilgili dönem katma değer vergisi beyannamesine intikal
ettirildiği, bu firmaya mal tedarik eden kişi ve şirketler hakkında
yapılan araştırmalar sonucunda sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıl-
tıcı nitelikte belge düzenlediklerinin saptandığı, ayrıca ihraç konusu
mallar için nakliye giderine rastlanmadığı, dolayısıyla adı geçen fir-
maca yükümlü şirkete düzenlenen faturaların da sahte olduğu sonucuna
varılarak inceleme raporu düzenlendiği, bu rapora dayanılarak cezalı
tarhiyat yapıldığı anlaşılmaktadır.
Olayda, yükümlü şirket ile ... Hayvancılık ve Tarım Ürünleri
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin defter kayıtlarının birbirini
doğruladığı, mal alımı nedeniyle yükümlü şirket tarafından banka hava-
leleriyle ödenen katma değer vergisinin adı geçen şirketçe tahsil edi-
lerek ilgili dönem katma değer vergisi beyannamesine intikal ettiril-
diği, inceleme elemanınca yükümlü şirket ile Tapkıran firması arasında
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen türde
irtibat bulunduğu yolunda bir tespit yapılmadığı, ihraç konusu malla-
rın borsada tescil edildiği, gümrük çıkış beyannameleriyle ihracatın
yapıldığı ve dövizlerin yurda getirildiği anlaşıldığından yapılan ih-
racatın gerçekleştiği sonucuna varılmıştır.
Bu durumda, canlı hayvan ihracatı nedeniyle 3065 sayılı Kanunun
11 ve 32 nci maddeleri uyarınca ihracat istisnasından yararlanmaya hak
kazanan yükümlü şirket adına yapılan cezalı tarhiyatın onanması yolun-
daki vergi mahkemesi kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile Adana 1.Vergi
Mahkemesinin 1996/272 sayılı ısrar kararının bozulmasına karar veril-
di. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA