kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1995 1991 1995 34 06/06/1995
 
KAMU HUKUKUNA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELERDE ÖNGÖRÜLEN, BELEDİYELERE AİT
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARININ KULLANIM ŞEKLİNE İLİŞKİN BULUNAN VE BELEDİYE
ENCÜMENİ TARAFINDAN KAMU GÜCÜNE DAYANILARAK ALINAN TEK TARAFLI İŞLEMLE
RİN HUKUKSAL DURUMLARINDA DEĞİŞİKLİK BULUNMADIĞI HK.<
Adana 2.İdare Mahkemesinin 23.9.1994 günlü, E:1994/1177, K:1994/960 sa
yılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozul-
ması isteminden ibarettir.
Adana 2.İdare Mahkemesinin 23.9.1994 günlü, E:1994/1177, K:1994/960 sa
yılı kararıyla, işçi statüsündeki davacının istihdam şekliyle ilgili
olan ve toplu iş sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin bulunan uyuşmazlı
ğın özel hukuk hükümlerine göre çözümlenmesi gerektiği, davanın görüm
ve çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu gerekçesiyle dava görev
yönünden reddediliştir.
Davacı, 2577 sayılı Yasanın 2.maddesinde tanımlanan iptal davalarının
idari yargı yetkisi sınırları içinde bulunduğunu, davanın toplu iş söz
leşmesinden ve bunun uygulanmasından kaynaklanmadığını öne sürmekte ve
İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemekte-
dir.
Anamur Belediye Encümeninin 12.7.1994 günlü, 457 sayılı kararı ile
1994 Mali Yılı Bütçe Kanununun 46/b ve 48/d maddelerine uyulmadan dai-
mi işçi kadrolarına atama yapıldığı gerekçesiyle davacının da araların
da bulunduğu işçilerin daimi işçi kadrolarına atama işlemleri ve kadro
ları iptal edilerek geçici işçi olarak işe devamlarına karar verildiği
ve bu kararın iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı dosyanın ince-
lenmesinden anlaşılmıştır.
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
11.maddesinin 3.fıkrasında, il özel idareleri ve belediyeler ile bunla
rın kurdukları birlik ve müesseselerde sürekli işçi çalıştırılmasının
Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayalı İçişleri Bakanlığının vize-
sine tabi olduğu hükme bağlanmış; 3941 sayılı 1994 Mali Yılı Bütçe Ka-
nununun "Kadroların Kullanımı" başlıklı 46.maddesinin (b) bendinde, il
özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik ve müesse
selere tahsis edilmiş bulunan serbest memur kadroları ile sürekli işçi
kadrolarından 31.12.1993 tarihi itibariyle boş olanlar ile bu tarihten
sonra herhangi bir nedenle boşalanların açıktan atama amacıyla kulla-
nılmasının İçişleri Bakanlığının iznine tabi ollduğuna işaret edilmiş-
tir.
Bu durumda, kamu hukukuna ilişkin yasal düzenlemelerde öngörülen bele-
diyelere ait sürekli işçi kadrolarının kullanım şekline ilişkin bulu-
nan ve Belediye Encümeni tarafından kamu gücüne dayanılarak alınan tek
taraflı, ilgililerin hukuksal durumlarında değişiklik yaratan ve icrai
nitelik taşıyan idari karardan kaynaklanan uyuşmazlığın görülüp çözüm-
lenmesi görevi idari yargı yerine ait bulunduğundan, İdare Mahkemesin-
ce uyuşmazlığın görüm ve çözümünde adli yargı yerinin görevli olduğu
gerekçesiyle davanın görev yönünden reddedilmesinde hukuki isabet gö-
rülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle İdare Mahke
mesi kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesi-
nin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına karar verildi.
BŞ/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA