kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1987 150 1986 610 13/02/1987
 
DAR GELİRLİLİK VE TAŞINMAZ MALİKİ OLMAMA DURUMU 1974 YILINDA YAPILAN
ARAŞTIRMA İLE BELİRLENEN DAVACIYA KONUT TAHSİS EDİLDİĞİNE GÖRE BU TA-
RİHTEN SONRAKİ BİR TARİHTE TAŞINMAZ SATIN ALMASININ TAHSİSİN GERİ ALIN
MASINA NEDEN OLMAYACAĞI HK. <
Dava, 775 sayılı yasaya göre yapılan konut tahsisinin geri alınmasına
ilişkin İstanbul Belediyesi Mesken ve Gecekondu İşleri Müdürlüğü işle-
minin iptali dileğiyle açılmış, İdare Mahkemesince; davacıya gecekondu
önleme bölgesinde yaptırılan sosyal konutlardan verilmek üzere hak sa-
hipliğinin kararı ile kabul edilerek İmar ve İskan Bakanlığının 17.6.
1977 günlü işlemi ile bu hususun onandığı, bundan sonra görülen lüzum
üzerine dar gelirlilik durumunun araştırılması sırasında iki ayrı ta-
şınmazda hissesi bulunduğunun anlaşılması sonucu tahsisin geri alındı-
ğı, Tapu Sicil Muhafızlığından alınan yazıda davacının 387 sayılı par-
sel taşınmazın 21/2160 payını 29.4.1976 tarihinde satın aldığının be-
lirtildiği, yapılan tahsisin Bakanlıkça onaylanarak kesinleşme tarihi-
nin 17.6.1977 olduğu, o halde davacının dar gelirlilik durumunun bu ta
rihe kadar değerlendirilmesi gerektiği, davacı 29.4.1976 tarihinde
mülk edindiğine göre tahsis tarihinden önce taşınmaz sahibi olduğunun
saptandığı, bu durumda davacı 775 sayılı yasanın 25.maddesinin öngördü
ğü koşulları taşımadığından tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık bu
lunmadığı gerekçeleriyle reddedilmiş, karar davacı tarafından temyiz
edilmiştir.
775 sayılı gecekondu sahibinin arsa tahsisinin şart ve şekillerini dü-
zenleyen 25.maddesinin 3.fıkrasında "Her ne sebeple olursa olsun, bu
kanun hükümlerince arsa tahsis edilecek kimselerin yoksul veya dar ge-
lirli olması, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun her-
hangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhan-
gi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan
payına sahip bulunmaması şarttır." kuralı yer almıştır.
Olayda, Kadıköy-İçerenköy Mahallesinde davalı idarece yaptırılan sos-
yal konutların tahsisi için 3.11.1969 tarihine kadar yapılan başvurula
rın değerlendirilmesi sonucu durumları 775 sayılı Yasanın 25.maddesin-
de öngörülen koşullara uygun arsalarında davacının da bulunduğu 144 ki
şiye 20.8.1974 günlü, belediye meclisi kararıyla konut tahsis edildiği
17.6.1977 günlü İmar ve İskan Bakanlığı işlemiyle de tahsisin onandığı
görülen lüzum üzerine 1983 yılında yapılan araştırma sonucunda davacı-
nın 385 parsel sayılı taşınmazın 50/14451 payı ile aynı ada, 387 parse
lin 21/2160 payının maliki olduğunun anlaşıldığından bahisle tahsisin
geri alındığı, ancak Tapu Sicil Müdürlüğünün 12.9.1985 günlü yazısında
davacının 385 parselin 50/14451 payını 30.12.1982 tarihinde aynı ada
14642 m2 yüzölçümlü 387 parselin ise 21/2160 payını 29.4.1976 tarihin-
de satın aldığının belirtildiği, temyiz dosyası içerisinde yer alan
belgelerin incelenmesinden anlaşılmıştır.
Bu durumda, davacıya konut tahsis edilmesine esas alınan dar gelirli-
lik ve taşınmaz maliki olmama durumunun 1975 yılında yapılan araştırma
ile tesbit edilmiş olması ve o tarihte tahsise hak kazandığının belir-
lenmesi karşısında davacının 29.4.1976 tarihinde elde ettiği taşınmaz
mülkiyetinin yapılan tahsisin geri alınması nedeni teşkil edemiyeceği
açıktır.
Açıklanan nedenle, davanın reddi yolunda verilen idare mahkemesi kara-
rında usul ve yasaya uyarlık bulunmadığından İdare Mahkemesi kararının
bozulmasına, uyuşmazlığın hukuki niteliği ve dava dosyasında yer alan
bilgi ve belgeler dava hakkında karar vermeye yeterli görüldüğünden
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin ikinci bendi
uyarınca işin esasının incelenmesine geçilerek yukarıda belirtilen ge-
rekçeyle dava konusu işlemin iptaline karar verildi.RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA