kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1991 137 1987 4491 18/01/1991
 
CİF KIYMETİNİN, EŞYANIN KIYMETİ VE İTHAL MEMLEKETİNE NAKLİ İÇİN NAV-
LUN, SİGORTA MASRAFLARI KAPSADIĞI HK.<
Uyuşmazlık; Hava Limanı Gümrük Müdürlüğünde işlem gören beyanname kap-
samı eşya kıymetinde idarece saptanan noksanlık üzerinden yükümlü şir-
ket adına salına gümrük vergi ve resimlerini; uyuşmazlığın ithal eşya-
sına ait navlun ücretinin ithal müsaadesinde ... Dolar olarak belirtil
miş olmasına rağmen, konsimentoda fiilen ödenen miktar olarak ... Tay-
van Doları gösterildiği, buna göre ... lira navlun bedelinin noksan be
yan olunduğununun saptanmasından doğduğu, olayda ithalatın CİF olarak
yapıldığının dosyanın incelenmesinden anlaşıldığı, CİF kıymetin eşya-
nın kıymeti ile ithal memleketine nakli için navlun sigorta ve bu mem-
lekete giriş liman ve mevkiinde teslim yerine kadarki yapılan tüm mas-
rafları kapsadığı, bu nedenle; ithal müsaadesindeki navlun ücretinin
konsimentoda gösterilen navlun ücretinden farklı olmasının, Cİf olarak
tanzim edilmiş olan fatura fiyatının normal fiyat olmadığına delil teş
kil etmeyeceği gerekçesiyle terkin eden Vergi Mahkemesi kararının bo-
zulması isteminden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanmış bu
lunan mahkeme kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar sözü geçen
kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz istemi-
nin reddine, kararın onanmasına karar verildi.BŞ/YÖ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA