kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONBİRİNCİ DAİRE 1998 1353 1997 4413 16/04/1998
 
MÜZAYADE MAHALLİNDE SATILAN VE VASFI ARSA OLAN TAŞINMAZIN SATIŞ BEDELİ
ÜZERİNDEN KATMA DEĞER VERGİSİ TAHSİL EDİLMESİ GEREKİRKEN MAHKEMECE
MADDİ OLAYDA İKİNCİL DURUMDA OLAN ARSA ÜZERİNDEKİ BİNANIN M2'İ ESAS A-
LINARAK HUKUKİ OLGUNUN 3065 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 8.MADDESİ ÇERÇEVESİ
İÇİNDE ÇÖZÜMLENMESİNDE İSABET OLMADIĞI HK.<
Yükümlünün, İstanbul Defterdarlığı Topkapı Yakası Emlak Müdürlüğü'nce
yapılan açık arttırmada satın aldığı taşınmaz dolayısıyla ödediği kat-
ma değer vergisinin haksız olduğunu ileri sürerek iadesi istemiyle dü-
zeltme ve şikayet yoluyla yaptığı başvurunun reddine ilişkin Maliye
Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün ... gün ve ... sayılı işlemi-
ne karşı açılan davada; İstanbul 3.Vergi Mahkemesinin ... gün ve ...
sayılı kararıyla; yükümlünün ... 3.ve 5.Sulh Hukuk Mahkemelerine yap-
tırdığı tespitlerden ve taşınmazın tapu kaydı ile ihale şartnamesinden
satışa konu yerin konut (bahçeli kargir ev) niteliğinde olduğunun an-
laşıldığı, buna göre anılan yerin yüzölçümünün 150 m2'den küçük olması
dolayısıyla katma değer vergisinden müstesna olduğu gözetilmeden, sa-
tış bedeli üzerinden katma değer vergisi tahsil edilmesinin yasaya ay-
kırı olduğu gerekçesiyle iadesine karar verilmiştir. Davalı idare ta-
rafından, satışa konu yerin arsa niteliğinde olduğu, bu nedenle tahsil
edilen katma değer vergisinde isabetsizlik bulunmadığı ileri sürülerek
mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3.maddesinin (B) bendinde, ver-
giyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin
esas olduğu belirtilmiş, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun
1/3-d maddesinde de, müzayede mahallerinde yapılan satışların katma
değer vergisine tabi olduğu kuralına yer verilmiş, aynı Kanunun Geçici
8.maddesinde ise, net alanı 150 m2'ye kadar olan konut teslimleri ile
konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin
31.12.1997 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna olduğu hük-
me bağlanmıştır.
Yasal düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, açık arttırma sure-
tiyle yapılan konut satışlarının katma değer vergisine tabi olduğu,
ancak bu şekilde satılan konutların net alanının 150 m2'yi aşmaması
halinde katma değer vergisinden istisna edildiği görülmektedir.
Dosyanın incelenmesinden, davalı idare tarafından ihaleden önce
Türkiye Emlak Bankası Ekspertiz İşleri Müdürlüğü'ne yaptırılan tespit
sonucunda düzenlenen ... günlü ekspertiz raporunda, satışa konu taşın-
maz üzerindeki tek katlı binanın eski ve yıpranmış olması dolayısıyla
değerlemeye alınmadığı, mevkii ve imar durumu gözönünde bulundurularak
arsa niteliğiyle 2,3 milyar lira kıymet takdir edildiği, ihale tarihi
olan ... tarihinde bu miktar, günün rayiç bedeline yükseltilerek 4
milyar muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkarıldığı ve satışının bu
şekilde gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.
Diğer taraftan, davacının ... 5.Sulh Hukuk Mahkemesine yaptır-
dığı tespit sonucunda düzenlenen ... gün ve ... sayılı bilirkişi rapo-
ru ile belirlenen ... lira rayiç bedelin ... lirası taşınmazın arsa
kısmı için, kalan miktarının ise üzerindeki söz konusu bina için tak-
dir edildiği, böylelikle bu tespitten de muhammen bedelin ağırlıklı
payının arsaya ait olduğu görülmektedir. Nitekim satışa konu yerin bu
niteliği dikkate alınarak ihale şartnamesinde, satış bedeli üzerinden
%15 katma değer vergisi alınacağı belirtilmiş ve şartnamedeki bütün
hususların davacının da aralarında bulunduğu ihaleye katılanlarca im-
zalandığı tespit edilmiştir. Buna göre taşınmazın arsa olan gerçek ma-
hiyeti gözönünde bulundurulduğunda, Katma Değer Vergisi Kanununun Ge-
çici 8.maddesi kapsamında kaldığı düşünülemez.
Bu durumda, müzayede mahallinde satılan arsa vasıflı taşınmazın
satış bedeli üzerinden katma değer vergisi tahsil edilmesi gerekirken,
vergi mahkemesince taşınmazın niteliğinde hataya düşülerek, tahsil e-
dilen katma değer vergisinin iadesi yolunda verilen kararda kanuna u-
yarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle İstanbul 3.
Vergi Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kararının bozulmasına karar
verildi. (MT/ES)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA