kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1999 198 1998 291 13/01/1999
 
TAŞKIN SULAR KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE BELİRLENEN ALAN İÇİNDE ISLAH İMAR
PLANI VE PARSELASYON YAPILMASI OLANAKLI OLMADIĞI GİBİ BU BÖLGEDE KALAN
YAPILARIN DA 2981 SAYILI YASADAN YARARLANMASININ MÜMKÜN OLMADIĞI HK.<
... İdare Mahkemesinin ... günlü, 1997/1178 sayılı kararının usul ve
yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmektedir.
Dava,mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğü'ne ait, ... Mahallesi, ...
pafta, ... ada, ... parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alana ilişkin
ıslah imar planının, 2981 sayılı Yasa uyarınca yapılan parselasyonun
ve ipotek bedeli tesis edilmesi yolundaki ... günlü, ... sayılı bele-
diye meclisi kararının iptali istemiyle açılmış; idare Mahkemesince,
yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen ra-
porla dosyada yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilme-
sinden, mevcut yapılaşmanın sağlıklı bir hale getirilmesi için ıslah
imar planının yapıldığı, dere boyunda yer alan taşınmazdan düzenleme
ortaklık payı alındıktan sonra geriye kalan ... m2'ye karşılık değişik
yapı adalarından yer verildiği bu parsellerin üzerinde yapılaşma mev-
cut olduğundan anılan taşınmazların bedele dönüştürüldüğü, öte yandan,
bu alanın taşkın sahası olarak belirlenmiş olması nedeniyle bu şerit
içinde bulunan yapıların kaldırılması gerektiği, buna göre ıslah imar
planının şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararına ve mev-
cut yapılaşmaya; parselasyon işleminde ve ipotek bedeli tesis edilme-
sine ilişkin işlemde de imar mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna
ulaşıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; bu karar dava-
cı idare tarafından temyiz edilmiştir.
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında
Kanun'un 2.maddesinin (a) fıkrasında taşkın sular ve sellere karşı ko-
ruyucu tesisler meydana getirme Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün
görevleri arasında sayılmıştır.
Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu'nun 1.
maddesinde; yüksek seviye gösteren umumi ve hususi kapalı veya akarsu-
ların taşmasıyla su altında kalan veya su baskınlarına uğrayabilecek
olan sahaların sınırlarının Nafia Vekaletinin teklifi üzerine İcra Ve-
killeri Heyetinin kararıyla tespit ve ilan edileceği; 3.maddesinde ise
birinci madde hükümleri dairesinde tespit ve ilan edilmiş olan sınır-
lar içinde tesisat veya tadilat yapmanın, fidan veya ağaç dikmenin ya-
sak olduğu, izin alınmaksızın yapılan ve suyun alınmasına veya su se-
viyesinin yükselmesine tesiri bulunan tesisat,inşaat veya tadilatın,
dikilen fidan veya ağaçların mahalli Su İşleri Müdürünün, yoksa Nafia
Müdürünün teklifi üzerine valinin kararıyla yıktırılacağı veya kaldı-
rılacağı hükmü yer almıştır.
İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı
İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun'un, Bu Kanun hükümlerinden yararlanamayacak olan yapı-
lara ilişkin 14.maddesinin (a) fıkrasında, her ölçekte imar planında
başka amaçla tahsis edilmiş alanlardaki yapıların; (e) fıkrasında, iç-
me ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan baraj,göl,gölet gibi
satıhda bulunan su kaynaklarının mutlak ve kısa mesafeli koruma alanı
ve içme ve kullanma suyu temin edilen yeraltı ve su kaynakları etra-
fında bırakılan koruma alanı içerisindeki yapıların; (i) fıkrasında,
kıyı tanımına giren yerlerde gerçek kişilere veya hukuk tüzel kişile-
rine ait yapıların 2981 sayılı Yasa hükümlerinden yararlanamayacağı
belirtilmiş bulunmaktadır.
2981 sayılı Yasanın Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4.maddesi-
nin 24.bendinde ıslah imar planı; düzensiz ve sağlıksız biçimde oluş-
muş yapı topluluklarının veya yerleşme alanlarının, sınırları belli e-
dilmek suretiyle, mevcut durumu da dikkate alınarak dengeli, düzenli
ve sağlıklı hale getirilmesi amacıyla, halihazır haritalar üzerinde
yapılan ve yapılanma şartlarını da belirleyen imar planı olarak tanım-
lanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, ...'nin yatak mihverinden itibaren
sağlı-sollu 50'şer metre olmak üzere ... metre genişliğinde bir alanın
Bakanlar Kurulu'nca hazırlanan ... tarihli kararnameyle Taşkın Sular
Kanunu kapsamına alınarak, su altında kalan veya su taşkınlarına uğra-
yabilecek saha olarak belirlendiği, bu karar ve proje uyarınca da dere
ıslahı için uyuşmazlık konusu taşınmazın DSİ Genel Müdürlüğü tarafın-
dan kamulaştırıldığı ve tapuda tescilinin gerçekleştirildiği anlaşıl-
maktadır.
Yukarıda sözü edilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı gi-
bi, özel bir konumda olan uyuşmazlık konusu taşınmazın bulunduğu alan-
da ıslah imar planı ve bu plan uyarınca parselasyon yapılması olmanak-
lı olmadığı gibi Taşkın Sular Kanunu hükümlerine göre taşkın saha i-
çinde yer almaları nedeniyle kaldırılmaları ve yıktırılmaları gereken
yapılarında 2981 sayılı Yasadan yararlanması mümkün bulunmadığından
aksi yöndeki idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, ... İdare Mahkemesinin ... günlü, 1997/-
1178 sayılı kararının BOZULMASINA, karar verildi. (MT/ES) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA