kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1983 1705 1982 3994 21/04/1983
 
GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİNDEN TOPLU KONUT YAPIMI İÇİN ÖNGÖRÜLEN TAŞIN-
MAZLARIN 775 SAYILI YASA UYARINCA KOOPERATİFE TAHSİS EDİLEBİLECEĞİ
HK.<
Dava, davacı kooperatife, gecekondu önleme bölgesinden toplu konut ya-
pımı için uygun görülen taşınmazların 775 sayılı Yasa kuralları uyarın
ca tahsis edilmesine ilişkin Belediye Meclisi kararını, adı geçen ko-
operatife tahsis edilen yerlerin gecekondu önleme bölgesinde kaldığı,
İmar ve İskan Bakanlığının izni alınmadan kamulaştırma ve tahsis yapıl
masının yasal olmadığı nedeniyle iptal eden Belediye Encümeni kararı-
nın davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali istemiyle
açılmıştır.
2487 sayılı Toplu Konut Kanununun geçici 3.maddesinde, "ilan edilecek
toplu konut yerleşme alanları içinde; bu kanunun yürürlüğe girmesinden
önce kendi nam ve hesaplarına toplu konut inşa etmek üzere kurulmuş
olan şirketler tarafından bu amaçla alınmış arazilerin en geç üç (3)
yıl içerisinde alt-yapı inşaatı tamamlanarak üst yapı inşaatının %30
una başlaması şartı ile kamulaştırılması yapılmaz. Bu şartların yerine
getirilmemesi halinde İmar ve İskan Bakanlığı kamulaştırma hakkını tek
rar kullanır" kuralı yer almış bulunmaktadır.
Olayda ise İmar ve İskan Bakanlığının 27.10.1981 günlü, 1981/1 sayılı
tebliği ile davacı kooperatife tahsis edilen taşınmazların bulunduğu
yörenin Toplu Konut Kanunu kapsamına alındığı, Dairemizin ara kararına
İmar ve İskan Bakanlığınca verilen cevapta da, anılan kooperatifin
2487 sayılı Toplu Konut Kanununun geçici 1.maddesi uyarınca açılacak
özel krediden yararlanmak üzere Bakanlıklarına başvurduğu ve 2925 üye-
sinin haksahipliğinin onaylandığı, ancak haksahipliği onaylanan üyeler
için kredi talebinde bulunulmadığına belirtildiği anlaşıldığından, ge-
cekondu önleme bölgesinden toplu konut yapımı için uygun görülen yerle
rin davacı kooperatife tahsisi konusundaki Belediye Meclisi kararının
iptaline ilişkin encümen kararında anılan yasa kuralına uyarlık görül-
memiştir.
Açıklanan nedenlerle dava konusu belediye encümeni kararının iptaline
karar verildi.BŞ/YÖ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA