kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1993 2348 1993 291 15/06/1993
 
DAVACI ÖĞRENCİNİN DEVAMSIZLIĞININ GERÇEKLEŞTİRİLEN DERS SAATİNE GÖRE
DEĞİL ÖNCEDEN, PLANLANAN DERS SAATİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ
HK.<
ERciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II.öğrencisi olan davacının
1990-1991 öğretim yılındaki ilk ders kurulu olan Hücre Biyolojisi der-
si kurulu sınavına devamsızlığı nedeniyle alınmaması ve başarısız sa-
yılması yolundaki işlem ile işleme dayanak olan Fakülte Yönetim Kurulu
Kararının iptali istemiyle açılan davada; fakülte Yönetim Kurulu Kara-
rının Yönetmelik kurallarına aykırı olmadığı, Tıp Fakültesinin özelli-
ği nedeniyle kararın hukuka uygun olduğu gerekçesiyle istemin bu yön-
den reddine, davacının sınava alınmaması ve başarısız sayılması işlemi
ne gelince; 83 saat gerçekleşeceği öngörülen ve planlanan ve 73 saat
gerçekleştiği derslerin bitim günü duyurulan Hücre Biyolojisi ders ku-
rulunun 23 saatine devam etmeyen davacının planlanan ders saatine göre
devamsızlığı öngörülen oranı aşmadığından sınava alınmayarak başarısız
sayma işleminde hukuka uygunluk olmadığı gerekçesiyle dava konusu işle
mi iptal ederek davayı kısmen iptal, kısmen ret olarak sonuçlandıran
Kayseri İdare Mahkemesinin 16.5.1991 gün ve 400 sayılı kararını onayan
Dairemizin 4.11.1992 gün ve 2629 sayılı kararının düzeltilmesi istemi-
dir.
Danıştay Dava Daireleri ve İdair veya Vergi Dava Daireleri Genel Kurul
ları tarafından verilen kararlar hakkında kararın düzeltilmesi yoluna
başvurulabilmesi ancak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 54.
maddesinde yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır. İstemde bulunan ta-
rafından öne sürülen düzeltme nedenleri ise sözü edilen maddede belir-
tilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından, yüsül dayanağı olmayan dü-
zeltme isteminin reddine karar verildi.

BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA