kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1997 2462 1996 5268 17/06/1997
 
REÇETESİZ OLARAK SATILMASINA İZİN VERİLEN BEŞERİ İSPENÇİYARİ VE TIBBİ
MÜSTAHZARLARIN TOPLUMA VE ÇOCUKLARA YÖNELİK TANIMINA OLANAK SAĞLAYAN
VE MESLEK GRUPLARINA YÖNELİK DERGİLER DIŞINDA YAYIN ORGANLARININ İLAN
VE REKLAMLARINA YER VEREN DAVA KONUSU YÖNETMELİKTE HUKUKA UYARLIK BU-
LUNMADIĞI HK.<
Dava; 27.4.1996 gün ve 22623 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren "Beşeri ve İspençiyari ve Tıbbi Muhtahzarların Tıbbi
Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" nin
istemin özeti kısmında özetlenen iddialar ileri sürülerek iptali iste-
miyle açılmıştır.
1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahazalar Kanunun 13. mad-
desinde; Müstahzarları öğme yolunda ve bunlara malik olmadıkları şifa
hassaları atıf veya mevcut şifa tesirlerini büyütmek suretiyle sabit
veya müteharik sinema filmleri, ışıklı ve ışıksız ilan, radyo ve her-
hangi bir vasıta ile reklam yapılması memnudur. Şu kadar ki, tarifname
ve gazetelerde '..hastalıklarında kullanılması faydalıdır, şeklindeki
ilanlara müsaade olunabilir. Ancak, reçetesiz satılmasına müsaade e-
dilmeyen müstahzarların tıbbi mecmualardan başka yerlerde reklamları
yapılamaz. Reklam numunelerinin önceden sıhhat ve içtimai muavamet ve-
kaletince tasvip edilmeleri lazımdır.
Bir müstahzarın ilmi vasıfları hakkında hazırlanmış olan film-
ler sıhhat ve içtimai muavenat vekaletinin müsaadesiyle ve tayin ede-
ceği yerlerde gösterilebilir." hükmü yer almıştır.
Bu düzenleme ile reçetesiz satışı yapılmayan ilaçların tıbbi
dergiler haricinde reklamına izin verilmemiştir. Reçetesiz satılabilen
ilaçlar açısından ise reklama; tarifname ve gazetelerle sınırlı, be-
lirli şekil şartlarına bağlı olarak olanak sağlanmıştır. Yasanın ge-
tirdiği düzenleme ile amaçlanan, ilacın ulaşacağı kitleyi mesleki
gruplarla sınırlı tutmaktır. Ayrıca, Yasanın gerekçesinde, ilaçların
ilmi vasıfları konusunda tanıtımına izin verildiği, reçetesiz satıla-
bilen kozmetik ürünlerinin reklamına olanak sağlandığı, bunun da be-
lirli ilke ve kurallara bağlandığı görülmektedir.
7.9.1990 tarih ve 20628 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Beşe-
ri, İspençiyari Tıbbi Müstahazarların Tıbbı Tanıtım Yönetmeliğinde re-
çeteli ve reçetesiz ayrımı yapılmadan ilaçların tanıtımı hekim, diş
hekimi ve eczacılar ile sınırlanmış, toplum ve çocuklara yönelik ola-
rak yasaklanmıştır. Anılan Yönetmeliğin 12. maddesinde, Yasaya parelel
olarak ilaç ilanı tıbbi dergiler ile sınırlanmıştır.
Dava konusu Yönetmelik ile, 7.9.1990 gün ve 20628 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Beşeri ve İspençiyari Tıbbi Müstahzarların Tıbbi
Tanıtım Yönetmeliği değiştirilmektedir. Getirilen bu değişiklikler i-
le; reçetesiz olarak satılmasına izin verilen beşeri ispençiyarı ve
tıbbi müstahzarların tıbbi tanıtımı yalnız hekim ve eczacılarla sınır-
lı tutulmamakta; topluma ve çocuklara tanıtımına olanak sağlanmakta,
gazete ve meslek gruplarına yönelik dergiler dışında yayın organları-
nın ilan ve reklamına yer verilmektedir. Getirilen ek maddeler ile,
yapılacak bu reklamların şekil ve esasları ile uygulanacak prosedür
düzenlenmektedir. Dolayısıyla bu düzenlemeler, reçeteli ilaçlar yanın-
da reçetesiz ilaçların tanıtımını belirli kurallara bağlamakta, genel
olarak ilgili meslek grupları dışında, toplum önünde reklamını yasak-
layan Yasadaki düzenlemeyle çelişmektedir.
Davalı idare tarafından, değişikliğe gerekçe olarak 3984 sayılı
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Yasanın 22.
maddesi gösterilmektedir. Ancak, anılan Yasa hükmü özel nitelikte o-
larak reklam konusunu düzenlemekte olup; bu düzenleme ilaçla ilgili ö-
zel düzenlemeler olmadığı ölçüde uygulanacak nitelikte bulunmaktadır.
Açıklanan nedenlerle; 27.4.1996 gün ve 22623 sayılı Resmi Gaze-
te'de yayımlanarak yürürlüğe giren " Beşeri ve İspençiyari ve Tıbbi
Müstahzarların Tıbbi Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Da-
ir Yönetmeliğinin iptaline, karar verildi. (MT/NÇ) (DAN-DER; SAYI:95)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA