kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1990 3638 1989 486 22/11/1990
 
ÇÖP TOPLAMA VE TAŞIMA İŞİ 1580 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 15/24.MADDESİ
GEREĞİNCE BELEDİYENİN ASLİ GÖREVİ OLDUĞUNDAN, BU HİZMETTEN DOLAYI ÜC-
RET İSTENEMEYECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık; 1988 yılı için yükümlü adına tarh edilen Çöp Toplama Ücre-
tinin kaldırılması istemiyle açılan davayı; 2464 sayılı Belediye Gelir
leri Kanununun 97.maddesinde, belediyelerin bu Kanunda harç ve Katılma
Payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecek
leri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarife-
lere göre ücret almaya yetkili olduklarının ve belediyeye tekel olarak
verilmiş işlerinkendi özel hükümlerine tabi alacağının öngörüldüğü,
1580 sayılı Belediye Kanununun belediyenin vazifelerini açıklayan 15.
maddesinin 24.fıkrasında, umumi ve hususi yerlerin süprüntülerini mun-
tazam ve fenni vasıtalarla toplatmak, kaldırmak ve ifna etmek olduğu-
nun hükme bağlandığı, Turistik Konaklama tesisi işletmeciliği faaliye-
tinde bulunan ödevliden, Belediye Meclis tarife kararına istinaden Çöp
Taşıma Ücretinin istenildiği, belediyelerin mecburi hizmetleri dışında
ki isteğe bağlı hizmet karşılığı alınacak ücretler için tarife düzenli
yebileceği, çöplerin toplanması ve taşınmasının belediyenin zorunlu gö
revleri arasında olduğu, kişi ve kuruluşların isteğine bağlı olmaksı-
zın çöplerin toplanmasının belediyenin asli görevi içinde bulunduğu,
bu nedenle yasal dayanaktan yoksun tarhiyatın terkini icap edeceği ile
kabul eden Vergi Mahkemesi kararının; bozulması isteminden ibarettir.
Temyiz edilen Vergi Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anı
lan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.


BŞ/YÖ
(DAN-DER, SAYI:82-83)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA