kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1982 5394 1982 10042 07/12/1982
 
ENCÜMEN KARARININ İPTALİ VE İTİRAZ KOMİSYONU KARARLARININ BOZULMASI
İSTEMLERİNİN AYRI AYRI DİLEKÇELERLE DAVA KONUSU YAPILMASI GEREKECEĞİ
HK.<
Dava; Belediye Encümeni Kararının iptali ile değerlenme resmine iliş-
kin İtiraz Komisyonu kararının bozulması isteminden oluşmaktadır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 5. maddesinin 1. bendinde,
her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılacağı, ancak aralarında
addi ve hukuki bağlılık varsa aynı şahsı ilgilendiren birden fazla iş-
lem aleyhine bir dilekçe ile dava açılabileceği hükme bağlanmıştır.
2575 sayılı Danıştay Kanununun 2. maddesinde ise, idare mahkemeleri
ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararların Danıştay'da temyiz
yoluyla incelenip karara bağlanacağı hükmü yer almıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, Belediye Encümeni kararı-
nın iptali ile değerlenme resmine ilişkin İtiraz Komisyonu kararının
bozulmasını istediği anlaşılmaktadır.
Dava konularından, Belediye Encümeni kararı, iptal davasına konu olabi
lecek nitelikte ise de; davanın, İtiraz Komisyonu kararının bozulması-
nba ilişkin bulunan kısmı, 2575 sayılı yasanın 25. maddesi hükmü karşı
sında temyiz yoluyla incelenip karara bağlanacak bir uyuşmazlık niteli
ğindedir.
Açıklanan nedenlerle, aralarında 2577 sayılı yasanın 5. maddesinin ön-
gördüğü şekilde maddi ve hukuki bağlılık bulunmayan konuların ayrı ay-
rı dilekçelerle Danıştay'da dava konusu yapılması gerekeceğinden 2577
sayılı yasanin 14 ve 15. maddeleri hükümlerine göre uyuşmazlık konula-
rı hakkında bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde ayrı ayrı da
va açılmak üzere dilekçenin reddine karar verildi.(BY/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA