kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONİKİNCİ DAİRE 1995 2549 1995 1703 15/11/1995
 
İLGİLİLERİN GEREKLİ YASAL KOŞULLARI TAŞIMALARI HALİNDE AYNI YIL SİCİL-
LERİNE 657 SAYILI YASANIN 243 SAYILI KHK İLE DEĞİŞİK 37 VE 64.MADDELE-
Rİ BİRLİKTE UYGULANARAK DERECE VE KADEME İLERLEMELERİNİN YAPILABİLECE-
Ğİ HK.<
Dava, davacının davalı idarenin 25.12.1992 gün ve ... sayılı yazıları
ile 5.derecenin 4.kademesine yapılan terfiinin 657 sayılı yasanın 243
sayılı KHK ile değişik 37.maddesi uyarınca iptali 14.12.1992 tarihin-
den geçerli olmak üzere terfiinin 4.derecenin 1.kademesine yapılması
ve meydana gelecek maaş farklarının tarafına ödenmesi istemiyle açıl-
mıştır.
Ankara 7.İdare Mahkemesinin 18.5.1993 günlü, 1993/588 sayılı
kararıyla; olayda, davacının 1.1.1991'den geçerli olarak 657 sayılı
Yasanın 64.maddesi uygulanarak 5 nci derecenin 2.kademesine getirildi-
ği ve normal terfi tarihi olan 14.12.1991 de 5.derecenin 3.kademesine
14.12.1992 de 5.derecenin 4.kademesine geldiği ve bu kez 657 sayılı
Yasanın 37.maddesi uyarınca bir üst dereceye yükseltilmesini istediği,
isteminden olumlu sonuç alamayınca konuyu yargı yoluna getirdiğinin
anlaşıldığı bu haliyle uyuşmazlığın aynı yıllara ait sicillerle 657
sayılı Yasanın 37 ve 64.maddelerinin birlikte uygulanıp uygulanmayaca-
ğına ilişkin olduğu, davacının 1985-1990 yılları sicilleri değerlendi-
rilip, 1991 yılında kademe ilerlemesi yapmasının sağlandığı, davacının
kademe ve derece olarak geldiği konumu itibariyle 1992 yılında da
1986-1991 yılları sicilleri ortalaması alındığında derece ilerlemesi
yapma olanağı kazandığı, 37 ve 64.maddeler, hukuki sonuçları ve koşul-
ları bakımından farklılık içerdiği gibi, 37.madde son yıl sicilininde
olumlu olması kaydını öngörerek 64.maddeden ayrı bir nitelik taşıdığı
sonucunu verdiği, karar üzerinde davacının durumu değerlendirilip ye-
niden bir karar verileceğinden bu aşamada tazminat istemini incelenme
olanağı bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, tazmi-
nat istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş-
tir.
Davalı idare aynı sicillerin hem 657 sayılı yasanın 64.maddesi-
ne göre hem de aynı yasanın 37.maddesine göre değerlendirilmesinin ya-
sanın amacına aykırı düşeceğini dolayısıyla davacının adı geçen yasa-
nın 37.maddesi hükmünden yararlandırılamayacağını ileri sürerek İdare
Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz
yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması ha-
linde mümkündür.
Davalı idare, aynı yıl sicillerine hem 657 sayılı Yasanın 64.
maddesinin hem de 37.maddesinin uygulanamayacağını ileri sürmekte ise
de; ilgilinin gerekli koşulları taşıması halinde 37.ve 64.maddelerin
uygulanması yasa gereği olup, ortaokul mezunu olan ve yükselebileceği
derecenin dördüncü kademesine 14.12.1992 tarihin de gelmiş bulunan da-
vacının 1992 yılı sicili henüz doldurulmadığına göre, 37.maddenin uy-
gulanmasında 1986-1991 yıllarının esas alınmasında hukuka aykırılık
bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, Ankara 7.İdare Mahkemesince verilen
18.5.1993 günlü, 1995/588 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve
usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığın-
dan temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, karar veril-
di. (MT/ES)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA