kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1973 318 1973 325 12/06/1973
 
METROPOLİTEN BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİS VE ENCÜMEN ÜYELERİNE HUZUR
HAKKI VERİLEMİYECEĞİ HK. (*)<
1580 sayılı Kanunun 142.maddesinde, bu Kanuna göre kurulan birlik mec-
lislerinin riayet edeceği konular ve maddeler açıkca gösterilmiştir.
Bu madde hükmüne göre 1580 sayılı Kanunun birlikler hakkında 133-148
maddelerinden başka, adi ve fevkalade içtimaa davet, meclis reis ve
katiplerinin intihabı, meclis ruznamesinin tanzimi ve müzakeratının
idaresi, inzibatının temini, birlik meclisinin selahiyetleri ve meclis
mukarreratına birlik reisi veya alakadarlar tarafından vaki olacak iti
raz üzerine bu kararların 1 ve 2.derecede tatbik ve intacı hususların-
ki hükümler de birlikler hakkında uygulanacaktır.
Bu hükümler arasında belediye meclis ve encümen üyelerine hakkı huzur
verilmesine dair olan 77 ve 156.maddeler yer almamış ve Kanunun 146 ve
148.maddelerinde de sadece birlik organlarının görev ve yetkilerinin
şumulü tesbit edilmiş, bu yerlerde görev alan kişilerin huzur hakkın-
dan da yararlanacakları konusunda her hangi bir hüküm sevkedilmemiş-
tir.
Bu suretle, Belediye Kanununda hüküm bulunmadığı gibi ilgili maddele-
rine yapılmış bir atıf da mevcut olmadığından, birlik meclis ve encü-
men üyelerine hakkı huzur ödenmesi mümkün değildir. Birlik tüzüğüne
konulacak maddeler, Kanunun 135.maddesinde tadadi şekilde belirtilmiş
ve bunlar arasında huzur hakkına dair herhangi bir hüküm yer almamış
olduğu cihetle 135.maddede sayılmayan bir hükmün tüzüğe konulması da
Kanuna aykırı düşer.
Bu itibarla metropoliten belediyeler birliği meclis ve encümen üyele-
rine huzur hakkı verilemeyeceğine karar verildi.
Genel Kurul'dan geçmemiştir.
BŞ/SE
(DAN-DER, SAYI:12-13)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA