kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 1996 14 1995 250 12/01/1996
 
LİMİTED ŞİRKETİN KURUCU ORTAĞI OLUP KURULUŞ YILINA İLİŞKİN HESAP DÖNE-
Mİ KAPANMADAN VE BEYAN ZAMANINDAN ÖNCE PAYLARININ TAMAMINI BİR ÜÇÜNCÜ
KİŞİYE DEVREDEREK ORTALIK SIFATI SONA EREN DAVACININ, ŞİRKETİN BU YIL
VE İZLEYEN YIL BORÇLARINDAN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI HK.<
Yükümlü, 14.6.1985 gününde kurulak ... İthalat İhracat ve Mümessillik
Limited Şirketinin kurucu ortaklarından olup, 12.8.1985 gününde noter
sözleşmesiyle payını başka bir kişiye devretmiş ve devir işlemi 13.9.
1995 gününde ticaret sicilen tescil edilmiştir.
Limited Şirketin 1985 ve 1986 yılı işlemleri incelenmiş ve inceleme
elemanının isteği üzerine şirket ve şirket ortakları hakkında ihtiyati
tahakkuk ve ihtiyati haciz kararı alınmış, teminat gösterilmemesi nede
niyle yükümlü, şirketin borçlarından dolayı sorumlu tutulmuş ve hakkın
da yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur.
Yükümlünün pay devrinin tescil tarihi olan 13.9.1985 tarihinden itiba-
ren şirketin hiçbir borcundan sorumlu olmadığı, vergi borcunun ve yurt
dışına çıkış yasağının kaldırılması istemiyle Maliye Bakanlığına yaptı
ğı başvuru cevap verilmemek suretiyle reddedilmiştir.
Yükümlünün; limited şirketin vergi borçlarından sorumlu tutulamayacağı
nı ileri sürerek, bu işlemin iptali istemiyle açtığı davayı inceleyen
Danıştay Dördüncü Dairesi 13.12.1993 günlü ve K:1993/5748sayılı kara-
rıyla; 14.6.1984 tarihinde kurulan limited şirketin kurucu ortakların-
dan olan davacının, payının tamamını noterce onaylı 12.8.1985 günlü
sözleşme ile başkasına devrettiği ve şirketle hiçbir ilgisi kalmadığı-
nın İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 7.3.1991 günlü yazısının foto-
kopisinden anlaşıldığı, hesap dönemi kapanmadan ve vergi beyan dönemi
gelmeden ortaklık sıfatı sona ermiş olan davacının, 1985 ve 1986 yılla
rına ait vergi borçlarından sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle dava
konusu işlemin iptaline karar vermiştir.
Maliye Bakanlığının karara karşı yaptığı temyiz başvurusu, Danıştay
Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun 24.2.1985 günlü ve E:1994/102,
K:1995/44 sayılı kararıyla; ileri sürülen nedenlerin Daire kararının
bozulmasını gerektirecek durumda olmadığı belirtilerek reddedilmiştir.
Maliye Bakanlığı, şirket ortağı ve şirket hakkında ayrı ayrı ihtiyati
tahakkuk ve ihtiyati haciz kararı alınmış olduğunu, hiçbir teminat gös
terilmemesi nedeniyle Vergi Usul Kanununun 10.maddesi hükmü ile birlik
te 6183 sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca yapılan işlemde kanuna aykı
rılık bulunmadığını ileri sürerek kararın düzeltilmesini istemektedir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54.maddesinde, Danıştay ta
rafından verilen yargısal kararlar hakkında, bu maddede yazılı sebep-
lerle kararın düzeltilmesinin istenebileceği belirtildiğinden ve dilek
çe sahibinin ileri sürdüğü sebeplerin bunlardan hiçbirine uymadığı an-
laşıldığından, yerinde olmayan istemin reddine karar verildi.


BŞ/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA