kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1991 2504 1989 2994 09/10/1991
 
LİMİTED ŞİRKETİN VERGİ BORCU NEDENİYLE ŞİRKETİN ORTAĞININ ŞİRKETTEKİ
PAYI KADAR İHTİYATİ HACİZ UYGULANMASI GEREKTİĞİ HK.<
Limited Şirket hakkında tanzim edilen inceleme raporu ile, şirket adı-
na 1985 Ağustos döneminde ve katma değer vergisi iadesi yapılmasının
mümkün olmadığının tesbiti üzerine kaçakçılık cezalı katma değer ver-
gisi salınarak 6183 sayılı kanun uyarınca şirket adına ihtiyati haciz
kararı alındığı halde, şirkete ait eşyaların haczi karşqılamaması ne-
deniyle yükümlünün eşyalarına uygulanan ihtiyati haczi; Türk Ticaret
Kanununun 503.maddesinde, limited şirketin, iki veya daha fazla hakiki
veya hükmi şahıs tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulup, ortak-
ların mesuliyetinin koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile mahdut ve
esas sermayesi muayyen olan şirket olarak tanımlandığı, limited şir-
kette ortakların sorumluluğunun koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile
sınırlı olduğu, 6183 sayılı yasanın 35.maddesinde, limited ortakların
ödenmeyen ve tahsil imkanı bulunmayan amme borçlarından dolayı ortak-
rın vaz ettikleri veya vazını taahhüt eyledikleri sermaye miktarında
doğrudan doğruya mesul ve bu kanun hükümleri gereğince takibata tabi
tutacaklarının hükme bağlandığı, anılan yasa hükümleri uyarınca Türk
Ticaret Kanununun 540/2.maddesi hükmüne uygun olarak genel kurul tara-
fından seçilmiş müdür tarafından yönetilen limited şirketin vergi
borcu nedeniyle şirketin ortağının şirketteki hissesi kadar ihtiyati
haciz uygulanması gerekirken şahsi mallarına ihtiyati haciz konulma-
sında isabet görülmediği gerekçesiyle kaldıran İstanbul 6.Vergi Mah-
kemesinin 2.5.1989 gün ve 1989/464 sayılı kararının; 6183 sayılı yasa-
nın 9. ve 13.madde hükümleri uyarınca şirket adına ihtiyati haciz ka-
rarı alındığı ve işyerinde ihtiyati haciz yapıldığı, muhtelif cins
eşyaların haciz altına alındığı ancak bu mallar haczi karşılamadığın-
dan Nihal Daga'nın evinde ihtiyati haciz tutanağı ile 14 kalem eşyanın
haciz altına alındığı, şirketin bir aile şirketi olduğu, yükümlünün de
yönetim kurulu üyesi olduğu, sorumluluğu bulunduğu, yapılan işlemin
yerinde ve yasal olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanmış
bulunan mahkeme kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar sözü geçen
kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz istemi-
nin reddine, kararın onanmasına karar verildi.(MT/NÇ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA