kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1993 1470 1989 431 15/04/1993
 
1-) MÜŞTERİDEN TAHSİL EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN SÜRESİNDE VERGİ
DAİRESİNE ÖDENMEMESİ HALİNDE DOĞRUDAN ŞİRKET YÖNETİCİNE YÖNELTİLMESİ
GEREKEN İHMAL UNSURUNUN VARLIĞININ KABULÜ GEREKTİĞİ;
2-) ŞİRKETE TEBLİĞ EDİLMEYEN ÖDEME EMRİ ÜZERİNE, YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ADINA ÖDEME EMRİ DÜZENLENEMEYECEĞİ HK.<
Yükümlünün ortağı bulunduğu şirket adına düzenlenen ancak şirkete teb-
liğ edilemediğinden bahisle yükümlü adına düzenlenip tebliğ edilen öde
me emrini; 213 sayılı Yasanın 94.maddesi uyarınca tüzel kişilere yapı-
lacak tebliğin bunların başkan, müdür veya yasal temsilcilerine yapıl-
ması gerektiği, şirket adına düzenlenen ödeme emrinin, şirketin bili-
nen adresinden ayrılması, daha sonra saptanan adreslerinde de işyeri-
nin devamlı kapalı olması nedeniyle tebligat yapılamadan iade edildi-
ği, bu durumda, ödeme emrinin yükümlü adına düzenlenip tebliğ edilme-
sinde yasal isabet görülmediği gibi yükümlünün yönetim kurulu üyesi ol
duğu halde kasıt ve ihmalinin bulunduğuna dair saptama yapılmadan amme
alacağının ödeme emri ile istenilmesinde de isabet bulunmadığı gerekçe
siyle iptal eden İstanbul 12.Vergi Mahkemesinin 7.11.1988 gün ve 1988/
938 sayılı kararının; yapılan işlemin yasaya uygun olduğu ileri sürü-
lerek bozulması istenilmektedir.
Olayda yükümlünün yönetim kurulu üyesi bulunduğu anonim şirketin katma
değer vergisi borcunun yasal süresi içinde ödenmediği, bu nedenle amme
alacağının, vergi dairesince cebren tahsili cihetine gidildiği tartış-
masızdır. Bilindiği gibi, katma değer vergisi yansıtmalı bir vergidir.
Verginin bu özelliği gözönünde tutulduğunda, şirketlere düşen ödeme yü
kümlülüğünün öncelikle yerine getirilmesi bakımından, şirket yönetici-
lerinin görev ve sorumluluğu ayrı bir önem kazanmaktadır. Dolayısıyla
müşteriden tahsil edilmiş bulunan amme alacağının süresinde vergi dai-
resine ödenmemesi halinde, doğrudan şirket yöneticine yöneltilmesi ge-
reken "ihmal" unsurunun varlığının kabulü gerekir. Bu durumda basiret-
li bir tacir gibi hareket etmeyerek, yöneticisi bulunduğu şirketin ver
gi borcunu zamanında vergi dairesine yatırmayan yönetim kurulu üyesi-
nin verginin ödenmemesinde ihmali açıktır.
Belirtilen nedenle mahkeme kararının, yönetim kurulu üyesinin kasıt ve
ihmalinin bulunduğuna dair bir saptama yapılmadan amme alacağının öde-
me emri ile istenilmesinde isabet bulunmadığı yolundaki gerekçesi ye-
rinde görülmemişse de ödeme emri şirkete tebliğ edilmeden yönetim kuru
lu üyesi adına ödeme emri düzenlenmesinde yasal isabet görülmediği yo-
lundaki gerekçesi karşısında temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddia-
lar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından
temyiz isteminin reddine kararın onanmasına karar verildi. BŞ/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA