kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1987 391 1986 1289 16/04/1987
 
DAVACIYA AİT PARSELDE BULUNAN YAPININ ÇEVRESİYLE BİRLİKTE İNCELENEREK
ADADA YERLEŞİK BİR YAPILAŞMA NİZAMININ OLUŞUP OLUŞMADIĞININ MEVCUT YA-
PILAŞMAYLA ESTETİK BİR MAHSUR YARATIP YARATMADIĞININ ARAŞTIRILMASI VE
SONUCUNA GÖRE İMAR YÖNETMELİĞİNİN 129.MADDESİNİN OLAYA UYGULANIP UYGU-
LANMAYACAĞININ KARARA BAĞLANMASI GEREKTİĞİ HK.<
Dava, taşınmazda yapılacak inşaata Ankara İmar Yönetmeliğinin 129.mad-
desinin ek fıkrası uyarınca 12.5 metre saçak yüksekliği verilmesi iste
minin reddine ilişkin İmar İdare Heyeti kararının iptali istemiyle
açılmış, İdare Mahkemesince, 129.maddenin ek fıkrasının uygulanabilme-
si için yeni yapılacak binanın bulunduğu adada evvelce teşekkül etmiş
binaların bulunması ve bu binaların saçak yüksekliği ile bölge kat ni-
zamı planının bu ada için tayin ettiği, yükseklikler arasında büyük es
tetik mahzur yaratan fark olması gerektiği, olayda ise komşu 20 parsel
deki binanın bölge kat nizamı planından sonra yapıldığından evvelce te
şekkül etmiş nizamdan bahsedilemeyeceği, 12 ve 13 sayılı parsellerin
ise davacılara ait 9 sayılı parselle aynı adada olmadığı nedeniyle
129.maddenin ek fıkrasının uygulanması gereğinden söz edilemeyeceği be
lirtilerek dava reddedilmiş, bu karar davacılar tarafından temyiz edil
miştir.
Olay tarihinde yürürlükte bulunan Ankara İmar Yönetmeliğinin 129.mad-
desinin ek fıkrasında "Bir adada evvelce teşekkül etmiş binaların sa-
çak gabarisi ile bölge kat nizamı planının bu ada için tayin ettiği ga
bariler arasında büyük estetik mahzur tevlit eden farklar bulunması ha
linde bu adada yeni yapılacak binalara verilecek saçak kotu, mevcut
binaların rölöveleri yapılmak ve kat nizamı planı ile ahenk teşkil ede
cek şekilde ayarlanmak suretiyle İmar Müdürlüğünce tesbit edilebilir
ve İmar İdare Heyetinin kabulu ile tatbik olunur" kuralı yer almakta-
dır.
Dosyanın incelenmesinden, davacının 9 sayılı parselinin ve aynı adanın
diğer köşesini teşkil eden 20 sayılı parselin Çankaya Caddesinden kot
aldığı ve her iki parseldeki yapıların girişinin bu caddeden verildi-
ği, 20 sayılı parseldeki yapının 12.5 metre yükseklikte olduğu, 9 sayı
lı parselde yapılacak yapıya ise 9.5 m.yükseklik verildiği, aynı cadde
den kot alan ve aynı adada olan iki yapının ayrı yükseklikte olmasının
estetik mahzur taşıdığını öne sürerek anılan 129.maddenin ek fıkrası-
nın uygulanmasını istediği, İmar İdare Heyetinin bu başvuruyu İmar Yö-
netmeliğinin 35.maddesine göre 12.5 metre saçak seviyesinde 4 katlı bi
na yapılabileceği, davacının parselinin ise kat rejimi planına göre 3
kata izinli olduğu, kat adedi değişikliği yapılmadan saçak seviyesini
düzenleyen 129.maddenin ek fıkrasının uygulanamayacağı nedeniyle red-
dedtiği, bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın ise yukarıda gerek
çesi özetlenen İdare Mahkemesi kararıyla reddedildiği anlaşılmaktadır.
Anlaşmazlığın çözümü için davacının parselinin özelliği gözönüne alına
rak parselde bulunan yapının çevresiyle birlikte incelenerek adada yer
leşik bir yapılaşma nizamının oluşup oluşmadığının, halen var olan ya-
pılaşmayla estetik bir mahzur yaratıp yaratmadığının araştırılarak va-
rılacak sonuca göre uyuşmazlığın 129.maddenin anlam ve kapsamı içinde
kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmesi gerektiği açıktır.
Bu nedenle konuya ancak bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle
açıklık getirilebileceğinden böyle bir inceleme yapılmaksızın verilen
kararda isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle eksik incelemeye dayanan temyize konu İdare Mahke
mesi kararının bozulmasına karar verildi.


BŞ/YÖ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA