kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1985 2498 1982 2115 21/11/1985
 
ÜNİVERSİTELERDE TAM GÜN ÇALIŞAN OKUTMANLARA TAM GÜN ÜCRETİNİN ÖDENMESİ
GEREKTİĞİ, 1978 MALİ YILINDA ÖDENEN TAM GÜN ÜCRETİNİN GERİ ALINMASI YO
LUNDAKİ SAYIŞTAY KARARI İPTAL EDİLMEDİĞİNDEN ÖDENEN MİKTARIN DAVACIDAN
GERİ ALINMASINDA MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Tıp Fakültesinde okutman olan davacı, 1750 sayılı Üniversiteler Kanu-
nuna göre verilen tam gün çalışma ücretinin 1981 yılı Kasım ayından
itibaren ödenmemesi ve 1978 mali yılında ödenen ücretin geri alınması-
na ilişkin işlemin iptalini istemektedir.
1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 39.maddesinin 2.fıkrasında "Döner
Sermayesi bulunan Üniversite Kurumlarında bu kanun hükümleri dairesin-
de tam gün çalışan öğretim üyelerine ve yardımcılarına her ay döner
sermaye gelirinden en çok bir aylık ve yan ödemeleri tutarınca ücret
ödenebilir" hükmü yer almıştır. Aynı kanunun 28.maddesinde de okutman-
ları Üniversite öğretim yardımcısı olduğu belirtilmiştir.
Bu madde hükümleri karşısında Döner Sermayesi bulunan Üniversitelerde
tam gün çalışan okutmanlara döner sermaye gelirinden tam gün ücreti
ödenmesi gerekmekte olup, davalı idarece davacıya 1981 yılının Kasım
ayından itibaren mezkur ücretin ödenmemesi yolunda tesis olunan işlem-
de mevzuata aykırılık açık olup, davanın bu talebe ilişkin kısmının
iptaline,
Davacıya 1978 mali yılında ödenen tam gün çalışma ücretinin geri alın-
masına ilişkin işleme gelince; Adı geçene 1750 sayılı kanunun 39.mad-
desinin 2.fıkrası ve bu maddeye dayanılarak yürürlüğe konan Çukurova
Üniversite Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 61.maddesi uyarınca
1978 mali yılında tam gün çalışma ücreti olarak yapılan ödemenin anı-
lan madde hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle ödenen meblağın geri
alınması yolundaki Sayıştay 6.Daire Kararına uyularak geri alındığı
dava dosyasının incelenmesinden anlaşılmaktadır. İdarelerin Sayıştay
ilamlarına uygun işlem tesis etmesi kanun gereği olup, dava konusu iş-
leme mesnet teşkil eden Sayıştay ilamının iptali yolunda 832 sayılı
Sayıştay Kanununun 67.maddesine göre bir itirazda da bulunulmadığı i-
çin davalı idarece anılan Sayıştay kararına göre işlem tesis edilerek
davacıya 1978 mali yılında ödenen tam gün çalışma ücretinin geri alın-
masında mevzuata aykırılık bulunmadığından davanın bu talebe ilişkin
kısmının reddine karar verildi.(MS/ZK)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA