kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1996 3087 1996 1183 15/10/1996
 
3986 SAYILI KANUNUN 9.MADDESİNE GÖRE EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNE TA-
Bİ TUTULARAK VERGİ ÖDENMEDİĞİ İÇİN DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE KARŞI AÇI-
LAN DAVADA İLERİ SÜRÜLEN İDDİALARIN 6183 SAYILI KANUNUN 58.MADDESİNDE
DAVA NEDENLERİNDEN OLAN "BORCU OLMADIĞI" KAPSAMINDA KABUL EDİLEREK İN-
CELENMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Tuğla, blok ve kiremit imal eden yükümlü Şirketin işletmesine dahil
bulunan kamyon nedeniyle ek motorlu taşıtlar vergisinin tahsili ama-
cıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı; 3986
sayılı Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 9. maddesinde, sicilde
kayıtlı bir kısım taşıtlardan, maddede yazılı şartlara uyanların, de-
ğerlerine göre belli oranda bu vergiye tabi olduğu belirtildikten son-
ra, hesaplanan verginin 1 Temmuz 1994 tarihinde ... vergi dairesince
tahakkuk ve tebliğ edilmiş sayılacağı ve 31 Temmuz 1994 tarihine kadar
motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksidi ile birlikte ödeneceğinin hük-
me bağlandığı, bu hükme göre ayrı bir tarh, tahakkuk ve tebliğ işlemi-
ne gerek olmadığı, olayda davacı Şirket, malik olduğu taşıt nedeniyle
yasa gereği 1 Temmuz 1994 günü tahakkuk ve tebliğ edilmiş sayılan ver-
giye karşı süresi içinde dava açmadığı gibi, ödeme de yapmadığından,
kesinleşen alacak için ödeme emri düzenlenmesinde kanuna aykırılık gö-
rülmediği, davacı tarafından ileri sürülen iddiaların ancak tahakkuka
karşı açılan davada incelenebileceği, bu aşamada incelenemeyeceği ge-
rekçesiyle reddederek, ödeme emrini onayan Manisa Vergi Mahkemesinin
21.2.1995 gün ve 1995/85 sayılı kararının; sahip olunan kamyonu taşı-
macılık işlerinde kullandıklarından ve şirketin faaliyet konuları ara-
sında taşımacılık faaliyeti de bulunduğundan, bu vergiye tabi olmadık-
ları düşüncesiyle dava açmadıkları, ileri sürdükleri iddianın "borcu
olmadığı" kapsamında bulunması nedeniyle ödeme emrine karşı açılan da-
vada incelenmesi gerektiği ileri sürülerek bozulması isteminden iba-
rettir.
7.5.1994 gün ve 21927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3986 sa-
yılı Kanunun "ek motorlu taşıtlar vergisi" başlıklı 9. maddesinin 1.
fıkrasında; 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi
Kanununun 5. ve 6. maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sa-
yılı tarifelere göre vergiye tabi olan ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihte ilgili sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlardan, yolcu ve
yük taşımacılığında kullanılanlar hariç, ticari işletmeye dahil olan
ancak taşımacılık faaliyetinde kullanılmayanlar dahil olmak üzere, de-
ğeri ... lirayı geçenlerin değerlerinin % 4'ü oranında, ... lirayı ge-
çenlerin ise değerlerinin % 8'i oranında bir defaya mahsus olmak üzere
ek motorlu taşıtlar vergisine tabi olacağı, 197 sayılı Kanunun tarife-
ler, mükellef, istisna ve muafiyetlere ilişkin hükümlerinin bu vergi
için de geçerli olacağı,hesaplanan verginin, 1 Temmuz 1994 tarihinde
taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince tahak-
kuk ve tebliğ edilmiş sayılacağı ve 31 Temmuz 1994 tarihine kadar mo-
torlu taşıtlar vergisi ikinci taksidi ile birlikte ödeneceği hükme
bağlanmıştır.
Öte yandan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 58. maddesinin 1. fıkrasında; kendisine ödeme emri tebliğ olu-
nan şahsın, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamana-
şımına uğradığı hakkında 7 gün içinde dava açabileceği açıklanmıştır.
Uyuşmazlıkta Vergi Mahkemesince, 3986 sayılı Kanunun 9. maddesi
uyarınca 1 Temmuz 1994 tarihinde tahakkuk ve tebliğ edilmiş sayılan
ek motorlu taşıtlar vergisine karşı bu tarihten itibaren 30 gün içinde
dava açılmamış olması nedeniyle düzenlenen ödeme emrinin yerinde oldu-
ğu, ileri sürülen iddiaların ise tahakkuk aşamasında incelenebileceği,
ödeme emri safhasında incelenemeyeceği gerekçesiyle dava reddedilmiş
ise de, 3986 sayılı Kanunun 9. maddesi ile bazı araçlar ek motorlu ta-
şıtlar vergisine tabi tutulmuş ve bu verginin tahakkuk ve tebliği ko-
nusunda yeni bir düzenleme getirilmiş olduğundan ve bu düzenleme kar-
şısında vergiye tabi olmadığını düşünen araç sahibinin, kendisinden
vergi istenmedikçe dava açması düşünülemeyeceğinden vergiye tabi olma-
yan araçların vergiye tabi tutularak ek motorlu taşıtlar vergisinin
tahsili için düzenlenen ödeme emrine karşı açılacak davada ileri sürü-
len iddiaların, "borcu olmadığı" kapsamında incelenmesi gerekmektedir.
Kaldı ki, işletmeye dahil bulunan kamyonunun taşımacılık işinde
kullanılması nedeniyle ek motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması da
söz konusu olmadığından davayı reddeden vergi mahkemesi kararında ka-
nuna uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, Manisa Vergi
Mahkemesinin 21.2.1995 gün ve 1995/85 sayılı kararının bozulmasına,
dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine karar verildi. (MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:93)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA