kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1993 1331 1992 2153 07/04/1993
 
KAMU ALACAĞININ HACİZ İŞLEMİYLE YENİLENMEK SURETİYLE GÜVENCE ALTINA
ALINMASI DURUMUNDA, GÜVENİLİR KİŞİNİN KENDİSİNE TESLİM EDİLEN MALLARIN
İADESİNDEN SORUMLU TUTULAMAYACAĞI HK.<
Limited şirketinin 1988, 1989 ve 1990 yıllarına ilişkin vergi borçları
nedeniyle haczedilip güvenilir kişi olarak davacıya teslim edilen 1
adet binek otomobil, 10 adet kompresör ile 6 adet dondurma makinesinin
idareye teslim edilmemesi nedeniyle adına düzenlenerek tebliğ edilen
ödeme emrine karşı açılan davayı; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tah-
sil Usulü Hakkında Kanunun 83.maddesinde, güvenililr şahısların, kendi
sine teslim edilen malları amme idaresinin talebi üzerine derhal ve
kendilerine teslim edildiği zamandaki durumları ile geri vermek zorun-
da oldukları, bu görevlerini kendi kusurları dışında kalan bir sebeple
yerine getiremedikleri hususunun ispatı halinde anılan kanunun hükümle
rinin haklarında uygulanamayacağının belirtildiği, olayda da, limited
şirketinin vergi borçları nedeniyle haczedilen malların davacıya tes-
lim edildiği, 29.11.1990 ve 6.7.1990 tarihli yazılarla bu malların der
hal tesliminin istendiği, tarih belirlenmeden anılan limited şirket ad
resinde düzenlenen tutanaktan haciz uygulanan malların bu şirketin or-
tağı İhsan Gökten tarafından Anadolu Süt Ürünleri Limited Şirketine sa
tıldığının tesbit edildiği, 25.9.1991 tarihinde şirket adresine gidile
rek 601654 numaralı haciz tutanağı ile 26 adet menkul mala haciz uygu-
lanmak suretiyle haczin yenilendiğinin ve haczedilen bu malların yöne-
tici konumundaki Lütfi Kazaz'a güvenilir şahıs olarak teslim edildiği-
nin anlaşıldığı, bu durumda haciz altına alınan malların, borçlu limi-
ted şirketin ortadığı tarafından Anadolu süt ürünleri limited şirketi-
ne satılmasında, bu malların şirket adresinde bulunması, davacının ay-
rı bir adreste muhasebecilik faaliyetini sürdürmesi sebebiyle belirli
zamanlarda yapılan denetimler dışında kalan gözetiminde bulunacağının
düşünülemiyeceği, ardiye ve garaja sahip bulunmadığından şirket adresi
ne ve şirketin kullanımına bıraktığı belli olan binek otomobilin Tra-
fik Şube Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle trafikten men edilmesinin
amme idaresinin bu yönde alacağı tasarrufa bağlı bulunması yanında va-
desinde ödenmeyen amme alacağının borçlu şirket müdürü nezdinde yapı-
lan haciz işlemiyle yenilenmek suretiyle güvence altına alındığından,
korumasına bırakılan taşınır malları bulunduracak depo ve garajı bulun
mayan ve ücret karşılığı olmaksızın yedieminlik görevi verilen davacı
adına kendisine yüklenmesi mümkün olmayan bir nedenle limited şirketin
vergi borçları için iptal eden İzmir 2.Vergi Mahkemesi kararının bozul
ması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan İz-
mir 2.Vergi Mahkemesinin 10.3.1992 gün ve 1992/149 sayılı kararı, aynı
gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olupl temyiz istemi
ne ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulma
sını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddine ve ka
rarın onanmasına karar verildi.


BŞ/SE

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA