kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1998 3149 1997 3683 06/10/1998
 
GEÇERSİZ SAYILARAK RESMİ MUAMELEYE TABİ TUTULMAYAN YAZI İÇİN DAMGA
VERGİSİ TARHİYATI YAPILMAYACAĞI HK.<
Sermaye Piyasası Kuruluna hitaben kaleme alınan ... günlü, ... sayılı
ve ... günlü, ... sayılı yazıların taahhütname olduğundan bahisle, in-
celeme raporuna dayalı olarak yükümlü banka adına salınan kusur cezalı
damga vergisinin kaldırılması istemiyle açılan davayı reddeden ...
Vergi Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kararını; yükümlü banka tara-
fından ... gün ve ... sayılı yazının Sermaye Piyasası Kuruluna gönde-
rildiği, ancak Kurulun, gerekli nitelikleri taşımadığı gerekçesiyle bu
yazıyı geçersiz sayarak işleme koymadığı, bunun üzerine de ... gün ve
... sayılı yazı ile aynı konularda yeniden taahhütte bulunulduğu ve bu
yazının Sermaye Piyasası Kurulunca muameleye tabi tutulduğu; aynı ko-
nuda düzenlenen kağıtlardan geçersiz sayılan ve resmi muameleye tabi
tutulmayan yazılar için ayrıca damga vergisi hesaplama imkanı bulunma-
dığı; bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulunca gerekli nitelikleri taşı-
madığı için geçersiz sayılarak işleme tabi tutulmayan ... gün ve ...
sayılı yazıda belirtilen miktar üzerinden nispi olarak damga vergisi
tarhiyatı yapılmasında yasal isabet bulunmadığı gerekçeleriyle kısmen
bozan Danıştay Yedinci Dairesinin ... gün ve ... sayılı kararına uya-
rak ... gün ve ... sayılı yazı ile ilgili olarak tarh edilen kusur ce-
zalı damga vergisini terkin eden ... Vergi Mahkemesinin ... gün ve ...
sayılı kararının; Sermaye Piyasası Kurulunca yeterli nitelikleri taşı-
madığı için taahhütnamenin geçersiz sayılışının nispi damga vergisi a-
lınmasına engel teşkil etmeyeceği ileri sürülerek bozulması istenil-
mektedir.
İlk derece mahkemesi kararlarının, Danıştayca, uyuşmazlığın çö-
zümü de gösterilerek bozulması durumunda; kararı bozulan mahkemece, bu
karara uyularak yeniden verilecek kararlara karşı yapılacak temyiz
başvurularının, bozma kararında yazılı esaslara uygunluğu bakımından
incelenmesi gerekir.
Dosyanın incelenmesinden, temyize konu vergi mahkemesi kararı-
nın, Dairemizin açıklanan nitelikteki bozma kararına uyularak verildi-
ği anlaşıldığından, istemin reddine ve kararın onanmasına karar veril-
di. YÖ/ES

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA