kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1982 3213 1981 2967 02/06/1982
 
YER TAHSİS ÜCRETİNİN ÜLKE EKONOMİSİ, SOSYAL KOŞULLARDAKİ DEĞİŞMELER,
GÖZÖNÜNE ALINARAK BELEDİYE MECLİSİNCE TESBİTİNDE VE BU KARARIN VALİ
TARAFINDAN ONANMASINDA YASAYA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Dava, Urfa Belediye Meclisi kararının iptali isteminden oluşmaktadır.
1580 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin 58.bendine göre Belediye-
lerce kurulan Toptancı Hal'lerinin sureti idaresi Hakkında Kanunun 6.
maddesinde, belediyece, hal'de kendilerine belirli bir yer tahsis edi-
lenlerin, işgal ettikleri yerler için, 1580 sayılı kanunun 70.maddesi-
nin 8.bendine göre belediyeye ücret ödeyecekleri, 1580 sayılı Belediye
Kanunun 70.maddesinin 8.bendinde de belediye vergi ve resimlerinin
ilişkin bulunduğu konular dışında belediye idaresi tarafından yapıla-
cak hizmetlere karşılık alınacak ücret tarifelerinin belediye mecli-
sinde müzakere edilerek karar verileceği, 71.maddesinde ise bu konuda-
ki belediye meclisi kararlarının mahalli en büyük mülkiye memurunun
onayı ile yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden, dava konusu yer tahsis ücretini de
kapsıyan Belediye Meclisi kararının, karar tarihinde belediye başkan-
lığı görevini de yürüten Vali tarafından imzalanmak suretiyle onandığı
anlaşıldığından işlemde yukarda sözü edilen yasal düzenlemelere aykı-
rılık bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, 1980 yılında 15.000 lira olan senelik yer tahsis ücre-
tinin, 1981 yılında 60.000 liraya yükseltilmesi bir yıl içinde ki ülke
ekonomisi, sosyal koşullardaki değişmeler nedeniyle para değerinde ki
büyük düşüş sonucu mal ve hizmet fiyatlarında ki artışlar karşısında
belediye hizmetlerinin daha iyi yürütülmesine yönelik bulunduğundan bu
konuda ki fahişlik iddiası da yerinde görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle Belediye Meclisi tarife kararının, senelik yer
tahsis bedelinin 15.000 liradan 60.000 liraya yükseltilmesine ilişkin
kısmının iptali istemiyle açılan davanın reddine karar verildi.
(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA