kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1995 656 1992 8018 23/02/1995
 
6.1.1989 GÜNLÜ BEYANNAMEYLE GATİ ÜYESİ YUGOSLAVYA'DAN İTHAL EDİLEN
FERRO SİLİSYUMUN GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF OLDUĞU HK.<
Giriş Gümrük Müdürlüğünce tescilli sayılı gümrük giriş beyannamesiyle
gümrük vergisi oranı % 1 olarak beyan edilip ithal edilen ferro silis-
yumun, gümrük vergisine tabi olmadığı ileri sürülerek yapılan itirazın
reddi üzerine açılan davada; 1.2.1968 gün ve 12815 sayılı Resmi Gaze-
tede yayımlanan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)
ile ilgili 6/9361 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli XXXVII sayılı
Türkiye Cumhuriyeti Listesi En Ziyade Müsadeye Mazhar Millet Tarife-
sinde, GATT üyesi ülkelerden ithal edilecek 72.02.21 tarife ve ista-
tistik pozisyonunda yer alan ferro-silisyumun tavizli vergi oranının
"muaf" olarak gösterildiği, diğer taraftan 88/13607 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının 19. maddesinde 474 sayılı Kanunun verdiği yetkiye
istinaden, (Ek:1) listedeki maddelere ait gümrük vergilerinin hizala-
rında gösterilen nispetlerde tespit olunduğu, Milletlerarası Anlaşma-
lara dayalı olarak çıkarılan gümrük muafiyeti veya indirimi ihtiva
eden kararnamelerin uygulanmalarına devam olunacağının da belirtildi-
ği, ancak Yeni Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkındaki 88/13651 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının 2. maddesinde GATT Akit Tarafları Gümrük Ta-
rifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli XXXVII no.lu liste uyarınca
uyulması gerekli gümrük vergi hadlerinin saklı olduğunun belirtildiği,
bu durumda, yükümlü tarafından, GATT üyesi Yugoslavya'dan ithal edilen
ferro silisyuma, 88/13651 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla atıfta bu-
lunulan XXXVII sayılı tarifedeki (muaf) vergi haddinin uygulanması i-
cap ettiği gerekçesiyle tahsil edilen verginin ret ve iadesine karar
veren Bursa Vergi Mahkemesinin 19.6.1992 gün ve 1992/1144 sayılı kara-
rının; Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında yapılan ve niahi
hedefi "Gümrük Birliği" olan Ankara Antlaşmasının uygulanmasına yöne-
lik Katma Protokol'de belirlenen sürede, Türk Gümrük Tarifesinin, AET
Ortak Gümrük Tarifesine uyumlaştırılması amacıyla,87/12421 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı doğrultusunda % 20'lik uyum sağlanarak,
1.1.1989 tarihinde yürürlüğe girmek üzere hazırlanan yeni Gümrük Gi-
riş Tarife Cetvelinde ferrosilisyumun tavizli vergi oranının % 1.2,
88/13607 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki, İthalat Rejimi Kararında
ise % 1 olarak gösterildiği, ithalat anında lehte olan % 1 oranında-
ki vergi haddinin tatbikinin icap ettiği ve muafiyet uygulanamayacağı
ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
1.2.1968 gün ve 12815 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6/9361
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel
Anlaşması (GATT) Akit Taraflarından alınan ve Genel Anlaşma Hükümleri-
ne göre verilmiş olan tavizlerin uygulanmasından geçici olarak beri
kılınmasını gerektiren karara uyularak, memleketimizin içinde bulundu-
ğu ekonomik icap ve şartlara göre yeniden hazırlanan ve GATT Akit Ta-
rafları ile yapılan ikili müzakereler sonucu kesinleşen ilişik "XXXVII
Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En Ziyade Müsadeye Mazhar Millet
Tarifesi)nin, Resmi Gazete ile yayımı tarihinden geçerli olmak üzere
yürürlüğe konulması kararlaştırılmış olup, söz konusu tarifenin 73.02
pozisyonundaki ferro-silisyumun gümrük vergisi oranı da "muaf" olarak
belirtilmiştir.
28.12.1987 gün ve 19678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 87/-
12421 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, Türkiye ile Avrupa Ekonomik
Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan Ankara Antlaşmasına dayanıla-
rak akdedilen 22.7.1971 tarihli ve 1448 sayılı Kanun ile onaylanması
uygun bulunan ve 21.12.1972 tarihli ve 7/5476 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla onaylanan Katma Protokolün 17. ve 18. maddeleri gereğince
Türk Gümrük Tarifesinin Topluluk Ortak Gümrük Tarifesine uyumu konula-
rında protokole ekli kararın yürürlüğe konulması kararlaştırılmış, ek-
li kararın 5. maddesinde, Katma Protokolün 17. maddesi gereğince, Türk
Gümrük Tarifesi ile Topluluk Ortak Gümrük Tarifesi arasında, 1977 yı-
lında, 12 yıllık listede yapılması gereken; ancak 23.12.1977 tarih ve
7/14432 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ertelenmiş bulunan % 20 lik
uyumun, 1.1.1989 tarihinde gerçekleştirilmesi, söz konusu uyumun ger-
çekleştirilmesi için, Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak ha-
zırlanan yeni Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bu tarihte yürürlüğe gir-
mesi kararlaştırılmış, bu cetvelde, ferso-silisyumun tavizli vergi o-
ranının % 1.2 olarak gösterilmiş, 31.12.1988 gün ve 20036 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 88/13607 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlü-
ğe konulan İthalat Rejimi Kararının 19. maddesinde de, 474 sayılı Ka-
nunun verdiği yetkiye istinaden (Ek:1) listedeki maddelere ait gümrük
vergilerinin hizalarında gösterilen nispette tespit olunduğu, Millet-
lerarası Anlaşmalara dayalı olarak çıkarılan gümrük vergisi veya indi-
rim ihtiva eden kararnamelerin uygulanmasına devam olunacağı belirtil-
miş olup, kararın 1.1.1989 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edildik-
ten sonra, ekli listede 72.02.21.29. pozisyonundaki ferro-silisyumun %
1 oranında tavizli gümrük vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır.
Aynı gün ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1.1.1989 tari-
hinde yürürlüğe giren 88/13651 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da,
10.11.1988 gün ve 3502 sayılı Kanunla, Armonize Sistem Nomanklatürü
esas alınarak düzenlenen ve 1.1.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe gi-
recek olan yeni Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin uygulanması ile ilgili
olarak ekte belirtilen kararların uygulanmasına devam olunması karar-
laştırılmış, 2. maddesiyle de, GATT Akit Tarafları Gümrük Tarifeleri
ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli XXXVII no.lu liste uyarınca uyulması
gerekli gümrük vergisi hadlerinin saklı tutulduğu açıklanmıştır.
Her ne kadar, 88/13607 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla,
1.1.1989 tarihinden itibaren yeni Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin İtha-
lat Rejimi Kararına ekli olarak yürürlüğe girmesi kararlaştırılmış ise
de, 88/13651 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, GATT Akit Tarafları
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli XXXVII no.lu cet-
veldeki mallar açısından, Yeni Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki oran-
ların değil, anılan listedeki oranların uygulanması gerektiği sonucuna
varılmaktadır.
İdarece, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortak
bir gümrük tarifesinin uygulamaya geçirilebilmesi için, 87/12421 sayı-
lı Bakanlar Kurulu Kararıyla, % 20'lik bir uyumun, 1.1.1989 tarihinden
itibaren gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı, bunun için 87/13607
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan ithalat rejimi ka-
rarında ekli listedeki oranların olaya uygulanması gerektiği, söz ko-
nusu uyum gerçekleştirilmeseydi, 88/13651 sayılı Bakanlar Kurulu Kara-
rının uygulanmasına izin verdiği kararların da uygulanabileceği ileri
sürülmekteyse de, 88/13651 sayılı kararda, XXXVII no.lu liste uyarınca
uyulması gerekli gümrük vergisi hadleri, Yeni Gümrük Giriş Tarife Cet-
velindeki hadlerin uygulanmasında açıkça saklı tutulduğundan, 1.1.1989
tarihinden itibaren XXXVII no.lu listede yer alan mallar açısından ye-
ni cetveldeki oranlar değil, listede hizalarındaki oranlar uygulanaca-
ğından, bu iddiaya itibar etme olanağı bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, vergi mahkemesince davanın kabulü ile
tahsil edilen verginin ret ve iadesine karar verilmesinde isabetsizlik
bulunmadığından, temyiz isteminin reddiyle kararın onanmasına karar
verildi. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA