kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1997 3748 1996 5457 20/11/1997
 
DAVA LEHİNE SONUÇLANAN YÜKÜMLÜNÜN DAVA ŞARTI OLARAK YATIRDIĞI YOL HAR-
CAMALARINA KATILMA PAYININ DAVACIYA İADESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ
HK.<
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden yol harcamala-
rına katılma payı istenmesine ilişkin Belediye Başkanlığı işleminin
iptali istemiyle açılan davayı; 2464 sayılı Yasanın 86. maddesinde,
yol harcamalarına katılma paylarının hizmetin tamamlanarak halkın is-
tifadesine sunulmasından sonra tahakkuk ettirileceğinin hükme bağlan-
dığı ve diğer maddelerinde de tahakkuk, tahsil ve payların ilanının
düzenlendiği, olayda, belediyece bahsi geçen hizmetin henüz tamamlana-
rak halkın yararlanmasına sunulmadan davacı kurum adına harcamalara
katılma payı tahakkuk ettirildiği, bu durumda 2464 sayılı yasada yapı-
lan düzenlemelere aykırı olarak yol harcamalarına katılma payı isten-
mesine ilişkin işlemde yasaya uyarlık görülmediği gerekçesiyle kabul
ederek dava konusu işlemin iptaline karar veren ... Vergi Mahkemesinin
... gün ve ... sayılı kararının; lehlerine karar verildiği halde avu-
katlık ücretine ve dava şartı olarak yatırılan ... liranın iadesine
hükmedilmediği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86. maddesinin birinci
fıkrasında; Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağı-
da belirtilen şekillerde inşa, tamir ve genişletmeye tabi tutulan yol-
ların iki tarafında bulunan ve başka bir yola çıkışı olmaması dolayı-
sıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden; yeni yol a-
çılması, mevcut yolların yüzde 40 nispetinde veya daha fazla genişle-
tilmesi, kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke
kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose
halindeki yolların da parke, beton veya asfalta çevrilmesi, mevcut
kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi hallerinde har-
camalara katılma payı alınacağı, anılan Kanunun 89. maddesinin (a)
bendinin dördüncü fıkrasında ise, katılma paylarına karşı dava açıla-
bilmesi için katılma paylarının yarısının önceden belediyelere ödenme-
sinin gerekli olduğu hükme bağlanmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, yol harcamalarına
katılma payı istenmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı dava-
da 2464 sayılı Yasanın 89. maddesinin (a) bendinin dördüncü fıkrası u-
yarınca dava şartı olan meblağı yatırdığı, vergi mahkemesince yükümlü
kurum lehine dava kabul edilerek sözkonusu işlemin iptal edildiği, an-
cak kararda yatırılan meblağın iadesi yolunda bir hüküm tesis edilme-
diği anlaşılmıştır.
İdare hukuku ilkelerine göre her işlem tesis edildiği andaki
unsurları itibariyle yargı denetimine tabi tutulur.
Davacının yol harcamalarına katılma payı istenmesine ilişkin
işlemin iptali istemiyle dava açabilmesi yol harcamalarına katılma pa-
yının yarısının önceden belediyeye yatırması koşuluna bağlı tutulduğu-
na ve davacı da davasında haklı çıkıp dava konusu işlem iptal edildi-
ğine göre yatırdığı yol harcamalarına katılma payının davacıya iadesi-
ne karar verilmesi gerekmektedir.
Vekalet ücretine ilişkin temyiz sebebine gelince; Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 417. maddesinde, kanunen belirlenen haller dı-
şında yargılama giderlerinin, aleyhinde hüküm verilen taraftan alınma-
sına karar verileceği, aynı Kanunun 423. maddesinin birinci fıkrasının
6. bendinde ise, vekalet ücretilerinin yargılama giderleri içinde ol-
duğu belirtilmiştir.
Bu durumda, vekalet ücreti yargılama giderleri arasında sayıl-
dığına göre davada haklı çıkan davacı lehine vekalet ücretine hükme-
dilmemesinde kanuna uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle ... Vergi Mahkemesinin ... gün ve ... sa-
yılı kararının; dava şartı olarak yatırılan yol harcamalarına katılma
payının iadesi bakımından oyçokluğu ile vekalet ücreti bakımından oy-
birliği ile bozulmasına, dosyanın belirtilen hususlarda yeniden bir
karar verilmek üzere anılan mahkemeye gönderilmesine, karar verildi.
X-KARŞI OY : Uyuşmazlık konusu yol harcamalarına katılma payı
nedeniyle açılan dava vergi mahkemesince kabul edilerek tahakkuk işle-
mi iptal edildiğine göre, bu konuda dava açmanın ön şartı olarak önce-
den yatırılan meblağın da, mahkemenin bu iptal kararının tabii bir so-
nucu olarak davacıya iade edileceğinde kuşku olmaması gerekir.
Başka bir ifade ile, iptal kararı iade istemini de kapsadığın-
dan ve iade işlemi bu kararın bir sonucu olduğundan, mahkeme kararın-
da, dava şartı olarak önceden yatırılan katılma payının yarısının ia-
desi yolunda ayrıca bir hüküm tesisine gerek bulunmadığı oyu ile kara-
rın bu kısmına katılmıyoruz. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:96) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA