kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1985 846 1985 239 20/05/1985
 
MAHALLİNDE YAPILAN KEŞİF VE BİLİRKİŞİ RAPORUNA İSTİNADEN MAHKEMECE YOL
İÇİN YAPILAN KAMULAŞTIRMA İŞLEMİ İPTAL EDİLMİŞ İSE DE DAVA YA KAMU YOL
YAPIMIMDA KAMU YARARI BULUNUP BULUNMADIĞI KONUSUNUN İNCELENMEMESİNİN
YERİNDE OLMADIĞI, BİLİRKİŞİ TARAFINDAN ÖNERİLEN YOLUN KÖY İLKOKULUNA
UZAK OLDUĞU NEDENİYLE İŞLEMDE MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Dava, taşınmazın köy içi bağlantı yolunun yapımı amacıyla kamulaştırıl
masına ilişkin Köy İhtiyar Kurulu kararının iptali dileğiyle açılmış
olup, yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapora dayanı-
larak İdare Mahkemesi kararıyla işlem iptal edilmiş, karar davalı ida-
re tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyada yer alan ve Karadeniz Üniversitesi Ulaştırma Ana Bilim Dalı
öğretim üyelerinden ... tarafından düzenlenen bilirkişi raporunda,
açılması öngörülen yol ile davacı tarafından önerilen yol güzergahla-
rının mukayesesinin sadece davacıya ait taşınmazdan kamulaştırma yo-
luyla alınacak arazi parçasının yüzölçümü gözönüne alınarak yapıldığı,
bu kıyaslama ile davacının taşınmazına hiç uğramayan ve kuzeyden geçen
bir hattın en uygun güzergah olduğu sonucuna varıldığı, bu husus dışın
da bilirkişi tarafından köy idaresince planlanan yol yapımından kamu
yararı bulunup bulunmadığı konusunun hiç irdelenmediği anlaşılmakta-
dır. Kaldı ki, bizzat bilirkişi tarafından önerilen yol güzergahının
köy ilkokuluna uzakta kaldığı anılan raporda bile açıkça belirtilmiş-
tir.
Bu durumda, sadece davacıya ait taşınmazın kamulaştırma dışı bırakıl-
ması amacıyla yol güzergahı seçenekleri öneren sözü edilen bilirkişi
raporuna dayanılarak kişisel mülkiyeti ile kamu yararını dengelemek o-
lanak dışıdır. Diğer taraftan, köy muhtarlığının bilirkişi tarafından
önerilen yol güzergahının uygulanması halinde daha fazla vatandaşa ait
taşınmazın kamulaştırılması gerektiği yolundaki bilirkişi raporuna va-
ki itirazı da idare mahkemesince hiç nazara alınmadan soyut olarak anı
lan raporun doyurucu olduğu gerekçesiyle davanın kabulünde isabet gö-
rülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle usul ve yasaya aykırı verilmiş İdare Mahkemesi
kararının bozulmasına;
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49.maddesinin 2.fıkrası
uyarınca işin esasına geçildiğinde;
Devlet ve Kamu Tüzel Kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde
özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir bölümünü
Kanunla gösterilen esas ve usullere göre kamulaştırmaya yetkilidirler.
Öte yandan, 442 sayılı Köy Kanununun 13.maddesinde köy içinde bağlantı
yolları yapmanın köyün zorunlu görevlerinden olduğu kurala bağlanmış-
tır.
Dava dosyasında yer alan belgelerin incelenmesinden, ... köyünün ...
Mahallesini köy merkezine ve özellikle köy ilkokuluna bağlamak üzere
belirlenen yolun en uygun güzergah olduğu, davacı tarafından önerilen
yolların ise köy okuluna ulaşımı sağlamadığı, ve daha fazla kamulaş-
tırma yapılmasını gerektirdiği, bu nedenle dava konusu kamulaştırma
işleminde kamu yararına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Davacının iddiaları ise soyut ifadelerden ibaret bulunduğundan dava
konusu işlemi sakatlar nitelikte değildir.
Açıklanan nedenlerle, davanın reddine karar verildi. (MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA