kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1986 1521 1983 1348 30/12/1986
 
KAZANILMIŞ HAK AYLIĞINA UYGUN KADROYA İŞGAL EDEN DAVACININ MÜKTESEBİN-
DE DAHA AŞAĞI BİR DERECEYE İNDİRİLEMİYECEĞİ HK.<
Davacı, 15.11.1974 gün ve 3832 nolu toplu onayla tarafına verilen 1.
derece kadronun daha sonra alınarak 2.derece kadronun verilmesine iliş
kin işlemin iptali ile 1. ve 2.dereceler arasındaki ek gösterge farkı
tutarının ödenmesini istemektedir.
İlköğretim müfettişi olan davacının 2595 sayılı yasa uyarınca Eğitim
Öğretim hizmetleri sınıfında çalışanlara bulunduğu kadro dikkate alı-
narak ek gösterge uygulanması üzerine Ordu Milli Eğitim Müdürlüğüne
yaptığı başvuru üzerine maaşının 1.derecenin 4.kademesi, kadrosunun 2.
derece olduğunu öğrenmesi üzerine işbu davanın açıldığı anlaşılmakta-
dır.
Davalı idare tarafından, davacının hizmet cetvelinin incelenmesinden,
1.3.1975 tarihi itibariyle 1897 sayılı kanun uyarınca yapılan intibak-
larla 1.derecenin 4.kademesine terfiinin sağlandığı, adıgeçenin 1.dere
cenin 4.kademesinden maaş aldığı ancak 2.derece kadroda bulunduğu ile-
ri sürülmekte ise de, davacı tarafından ibraz edilen belgelerin ince-
lenmesinden adıgeçene 15.11.1974 gün ve 3832 nolu onayla 1.derece kad-
ronun tahsis edildiği ve aylığının 1.derecenin 1.kademesine yükseltil-
diği, 1.3.1975 tarihi itibariyle de 1.derecenin 4.kademesinin verildi-
ği, 1.3.1979 gün ve toplu onay 3 sayılı belgede, tahsis edilen kadro
derecesinin 1.derece, yükseldiği maaş derecesinin de 1/4 olarak göste-
rildiği anlaşılmakta olup, bu belgelerin birer örnekleri davalı idare-
ye tebliğ edilerek mübayenetin nereden ileri geldiği hususunun açıklan
ması Dairemizce verilen ara kararı ile istenilmesine rağmen davalı ida
rece geçerli açıklamanın yapılamadığı anlaşılmaktadır.
Kamu personelinin işgal ettiği kadro derecesine eşit aylık alması yasa
hükmüdür. Kadronun üstünde aylık alınması ise intibakla üst derecelere
yükselen memurlar için kabul edilmiş istisnai bir durum ise de, ince-
lenen dosyada, davacının kazanılmış hak aylığına uygun kadroyu işgal
etmekte olması karşısında, 1.derece kadronun alınıp müktesebinden daha
aşağı bir dereceye indirilmesi Devlet Memurları Kanununun kamu perso-
neline işgal ettiği kadro derecesi üzerinden maaş ödenmesi prensibine
ve mevzuata aykırılığı açık olduğundan dava konusu işlemin iptaline,
1. ve 2.dereceler arasındaki ek gösterge farkı tutarının adıgeçene
ödenmesine karar verildi.(MS/ZK)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA