kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1998 3459 1997 186 13/10/1998
 
İHRAÇ EDİLECEK MALIN BEDELİ OLARAK PEŞİN TAHSİL EDİLEN ANCAK İHRACATIN
YAPILMAMASI NEDENİYLE KALAN VE HESAPLARDA BORÇ OLARAK GÖRÜNEN DÖVİZİN
DÖNEM SONUNDA 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 280.MADDESİ UYARINCA DÖ-
NEM SONU KURU İLE DEĞERLENDİRİLEREK GİDER OLARAK KAYDEDİLMESİNE OLANAK
BULUNMADIĞI HK.<
Davacı şirketin 1994 takvim yılına ilişkin defter ve belgelerinin in-
celenmesi sonucunda gelecek yıla devreden zararın ... lira tutarında
azaltılması yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayalı işleme
karşı açılan davayı; uyuşmazlığın ihracat bedelini peşin olarak tahsil
eden davacı şirketin cari yıl sonunda ihracatı yapılmayan ve hesaplar-
da borç olarak görülen döviz tutarını dönem sonu kuru ile değerlendi-
rip gider yazıp yazamayacağına ilişkin bulunduğu, 213 sayılı Vergi U-
sul Kanununun 229.maddesinde faturanın yapılan iş veya satılan emtia
karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı
satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen bir belge o-
larak tanımlandığı, bu hükümden borç ve alacak ilişkisinin fatura dü-
zenlenmesinden sonra ortaya çıktığı sonucuna varıldığı, ticari kazanç-
ta tahakkuk esasının geçerli olduğu, davacı şirketçe peşin alınan an-
cak ihracat yapılmamak suretiyle kalan dövizin dönem sonu kuru ile de-
ğerlendirilerek gider kaydedilmesinin tahakkuk esasına aykırı olduğu,
gibi nelerin gider olarak kaydedileceğini belirleyen 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun 40.maddesine de uygun bulunmadığı, bu bakımdan yeni-
den yapılan hesaplamaya göre dönem zararının azaltılmasına ilişkin o-
larak düzenlenen vergi inceleme raporuna dayalı işlemde yasaya aykı-
rılık görülmediği gerekçesiyle reddeden Hatay Birinci Vergi Mahkemesi-
nin 23.10.1996 gün ve 1996/342 sayılı kararının; ticari faaliyette sa-
dece fatura düzenlenilmesi ile alacak ve borcun doğmayacağı, kur far-
kının inceleme elemanınca hatalı hesaplandığı, kayıtlarda fazladan
kaydedilen kur farkının bulunmadığı, ... tarihi itibariyle mevcut olan
3778 Amerikan Doları karşılığında ihracat yapılamayacağından ve geliş
tarihinden itibaren bir yıllık süre geçmiş bulunduğundan 1995 takvim
yılında hasılat olarak kaydedildiği ileri sürülerek bozulması istemi-
dir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açık-
lanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de
uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen
iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadı-
ğından temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:100) (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA