kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1999 3668 1998 4049 21/10/1999
 
FATURA KONUSU HİZMETİN YAPILMADIĞI HUSUSU ARAŞTIRILMADAN, FATURA TA-
RİHİNDEN ÇOK UZUN SÜRE GEÇTİKTEN SONRA BU ŞAHIŞLARIN ADRESLERİNDE BU-
LUNMAMASI VE BEYANNAME VERMEMELERİ GEREÇKE GÖSTERİLEREK BU FATURALARIN
GİDER OLARAK KABUL EDİLMESİNİN YERİNDE OLMADIĞI HK.<
1991-1992 yılı işlemleri incelenen davacı adına, giderlerinin bir kıs-
mını gerçek dışı belgelere dayandırdığı ileri sürülerek re'sen kurum-
lar vergisi salınmış, fon payı hesaplanıp, kaçakçılık cezası kesil-
miştir. Ankara 6. Vergi Mahkemesi, ... günlü ve ... sayılı kararıyla;
davacının gider kaydettiği bir kısım faturaları düzenleyen şahıslar
nezdinde yapılan incelemeler sonucu düzenlenen faturaların gerçek dışı
olduğunun saptandığı ve davacı tarafından bu tespitleri çürütecek bil-
gi ve belge ibraz edilmediğinden söz konusu fatura tutarları dikkate
alınarak yapılan tarhiyatta yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle
davanın reddine karar vermiştir. Davacı, söz konusu faturaların usu-
lüne uygun olduğunu, kendileri nezdinde bir inceleme yapılmadığını,
fatura içeriği mal ve hizmet alımının gerçek olduğu eksik inceleme so-
nucu şüpheye dayalı olarak yapılan tarhiyatın yasal olmadığını ileri
sürerek kararın bozulmasını istemektedir.
Uyuşmazlık, davacının 1991 yılında gider olarak kaydettiği 2
adet faturanın gerçek dışı olduğu iddiası ile yapılan tarhiyata karşı
açılan davayı reddeden mahkeme kararının bozulmasına ilişkindir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 134 üncü maddesinde, vergi in-
celemesinin amacının "ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araş-
tırmak, tespit etmek ve sağlamak" olduğu belirtilerek gerçek durumun
vergilemeye esas alınacağı ve incelemenin de bu amaca yönelik olması
öngörülmüştür.
Olayda, davacıya fatura veren iki şahsın hesaplarının incelen-
mesi sonucu düzenlenen inceleme raporlarında; bu şahısların adresle-
rinde bulunamadıkları, gelir ve katma değer vergisi beyannamelerini
vermedikleri, defter ve belgelerini ibraz etmedikleri, fatura içeriği
hizmetleri yerine getirecek durumda olmadıkları ve bu kişiler tara-
fından düzenlenen faturaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek dava-
cının bu şahıslardan alıp gider kaydettiği iki adet fatura gerçek dışı
kabul edilip, fatura tutarları üzerinden tarhiyat yapılmıştır. Ancak
faturaların düzenleme tarihinden uzun bir süre geçtikten sonra bu şa-
hısların adreslerinde bulunamaması defter ve belgelerini ibraz etmeme-
leri ve beyanname vermemeleri fatura içeriği işlerin gerçekten yapıl-
madığı anlamına gelmeyeceği gibi faturada belirtilen hizmetin gerçek-
ten yapılıp, yapılmadığı, davacının yaptığı işin niteliği ve büyüklü-
ğüyle orantılı olup olmadığı araştırılıp, gerçek durum kesin olarak
ortaya konulmadan sadece bu iki fatura nedeniyle davacının defter ka-
yıtları ve bunlarla ilgili belgelerinin vergi matrahının doğru ve ke-
sin olarak tespitine imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve ka-
rışık olduğu belirtilip, bu giderlerin yapılmadığı varsayımıyla matrah
farkı tespit edilerek tarhiyat yapılmasında yasaya uyarlık bulunmadı-
ğından aksi yönde verilen mahkeme kararında isabet görülmemiştir.
Bu nedenle Ankara 6. Vergi Mahkemesi'nin ... günlü ve ...
sayılı kararının bozulmasına karar verildi. (YK/ES)
(DAN-DER; SAYI:103)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA