kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1989 2863 1989 2996 25/12/1989
 
DAVA KONUSU 1/1000 İLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANININ NAZIM İMAR PLANINA
DAYANMAKSIZIN HAZIRLANDIĞININ BAŞKA BİR UYUŞMAZLIK NEDENİYLE BELİRLEN-
DİĞİ, NAZIM PLAN YERİNE GEÇTİĞİ BELİRTİLEN 1/5000 ÖLÇEKLİ BÖLGELEME
PLANININ PLAN HİYERARŞİSİNDE YERİ OLMADIĞI GİBİ YASAL BİR DAYANAĞININ
DA BULUNMADIĞI, PLAN TEKNİKLERİNE DE UYMADIĞI, YÖRENİN 1/5000 ÖLÇEKLİ
NAZIM İMAR PLANININ DA OLMADIĞININ BELEDİYECE BİLDİRİLDİĞİ ANLAŞILDI-
ĞINDAN DAVA KONUSU UYGULAMA İMAR PLANINDA MEVZUATA UYARLIK GÖRÜLMEDİ-
Ğİ, ÖTE YANDAN;İLÇE BELEDİYELERİNCE KABUL EDİLEN UYGULAMA İMAR PLANLA
RININ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARINCA DEĞİŞTİRİLEREK ONANAMAYACAĞI
HK.<
Dava, taşınmazın kısmen yeşil alandan çıkarılarak iskana açılmasını ön
gören imar planı değişikliğinin iptali isteğiyle açılmış, İdare Mahke-
mesince İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yazısında dava konusu
1/1000 ölçekli imar planı değişikliğinin sehven onaylandığı belirtil-
mekte ise de, bu yazının plan değişikliğinin iptal edildiği sonucunu
doğurmaması, hukuki varlığını sürdürmesi karşısında işin esasına geçi-
lerek yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen bilir
kişi raporu ve ek raporda yer alan açıklamalar gözönüne alındığında
davalı idarece yeşil alanın iskana açılmasına ilişkin plan değişikli-
ğine gerekçe olarak gösterilen "ana arterde bulunması" hususunun İstan
bul ilinde kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının İmar Planı
Yapılması ve Değişikliklerine ait Esaslara Dair Yönetmelikle saptanan
7 m2 nin çok altında kalması nedeniyle geçerli bir zorunluluk olarak
kabulüne olanak bulunmadığı gibi aynı Yönetmeliğin İmar Planı Değişik-
liklerinde uyulması gereken esaslar başlığını taşıyan 21.maddesinin 2.
bendinde belirtildiği üzere imar planındaki bir sosyal ve teknik alt
yapı alanının kaldırılabilmesinin ancak bu tesisin hizmet götürdüğü
bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilmesi
karşısında dava konusu plan değişikliği ile kaldırılan yeşil alana eş
değer yeni bir alan ayrılmaksızın tek parselboyutunda düzenleme yapıl-
masında yönetmelik hükümlerine, şehircilik ve planlama ilkelerine uyar
lık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiş, karar da
valılar ve müdahil tarafından temyiz edilmiştir.
Nazım imar planları varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun ola-
rak halihazır haritalar üzerine yine varsa kadastrol durumu işlenmiş
olarak çizilen ve arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, baş-
lıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, ge-
rektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşma alanlarının gelişme, yön
ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin
çözümü gibi hususları gösteren ve uygulama imar planının hazırlanmasın
da esas olarak düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile
beraber bir bütün olan planlardır. Uygulama imar planları ise nazım i-
mar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adaları-
nı, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli
imar uygulama proğramlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer
bilgileri ayrıntılı gösteren planlardır.
Olayda dava konusu 1/1000 ölçekli uygulama planının nazım plana dayan-
maksızın düzenlenip onaylandığının aynı yörede, açılan bir dava nede-
niyle yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu belirlendiği, İdare Mah-
kemesinin dava dosyasında bulunan bu bilirkişi raporundan, belediye
tarafından nazım plan yerine geçtiği iddia edilen 1/5000 ölçekli Bölge
leme Planının plan hiyerarşisinde yeri olmadığı gibi yasal bir dayana-
ğının da bulunmadığı, bunun dışında planlama tekniklerine de uymadığı,
bu durumda bölgenin 1/5000 ölçekli nazım planı bulunmaksızın BÖlgeleme
planına göre uygulamaların yürütüldüğü anlaşıldığı gibi Mahkemenin ara
kararına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca verilen cevapta da
benzer bir açıklama yapılarak Kadıköy Bölgesinin nazım imar planı nite
liğini taşıyan 1/5000 ölçekli planının bulunmadığı belirtilmiştir.
Oysa yukarıda yer alan tanımlarda açıklandığı gibi 1/1000 ölçekli uygu
lama planının onanlı 1/5000 ölçekli nazım plana uygun yapılması gerek-
tiğinden dava konusu uygulama planının yapımında izlenen yöntemde mev-
zuata uyarlık görülmemiştir.
Öte yandan, ilçe belediyelerinin nazım plana uygun olarak hazırlayacak
ları tatbikat imar planlarını onaylamak ve uygulamasını denetlemek gö-
revi 3030 sayılı Yasanın 6.maddesinin A/b fıkrası ile büyükşehir bele-
diyelerine verilmiş olup, adı geçen Yasanın büyükşehir belediye başka-
nının görevlerini düzenleyen 14.maddesinde büyükşehir belediye başkan-
larına imar planlarını değiştirerek onama yetkisi tanınmamıştır. 3030
sayılı Yasanın uygulanması ile ilgili yönetmelikte, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanlığının Büyükşehir ile ilçe belediye meclisi kararlarını tet-
kikte aynen veya tadilen tasdik veyahut meclislerde tekarar görüşülme-
sini isteme yetkisi bulunduğu kurala bağlanmışsa da yönetmelik hükümle
ri ile bu yetkinin genişletilmesi mümkün olmadığı gibi, Yasaya aykırı
Yönetmelik hükümlerinin uygulanma olanağı da bulunmamaktadır.
Bu durumda, dava konusu taşınmazın % 30 nun iskan alanına, % 70 nin
kamuya açık alana ayrılması yolundaki plan değişikliği önerisinin İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca % 50 si iskan alanı ve % 50
si yol ve yeşil alan şeklinde değiştirilerek ve bazı notların da ilave
si suretiyle onanmasında da yukarıda anılan Yasa kurallarına uyarlık
görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle dava konusu imar planı değişikliği işleminin ipta
line ilişkin temyize konu İdare Mahkemesi kararının yukarıda açıklanan
gerekçelerle sonucu itibariyle onanmasına karar verildi.

(DAN-DER;SAYI:78-79)
(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA