kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 4317 1993 36 18/10/1993
 
3621 SAYILI KIYI KANUNUNUN 3830 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5.MADDESİNE GÖ-
RE KIYI ŞERİDİNDEKİ YAPILAŞMA KOŞULLARININ YÖNETMELİKLE DÜZENLENMESİ
ÖNGÖRÜLDÜĞÜNDEN, BU KONUNUN GENELGE İLE DÜZENLENMESİNDE İSABET GÖRÜLME
DİĞİ HK.<
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca çıkarılan 1992/5 sayılı Genelgenin,
Tirebolu Belediye Başkanlığınca adına düzenlenen inşaat ruhsatının be-
lediye başkanlığınca iptal edilmesine neden olduğu, çok kısa aralıklar
la sahil şeridi mesafesinin değiştirildiği, fırsat eşitliğini bozduğu
için Kıyı Kanununun Anayasaya aykılı olduğu, kazanılmış hak için inşa-
at ruhsatı alınmasının yeterli olduğu, öne sürülerek iptali istenilmek
tedir.
Davacı tarafından ileri sürülen Anayasaya aykırılık iddiası ciddi gö-
rülmemiştir.
Dava, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca çıkarılan 6.8.1992 günlü,
1992/5 sayılı Genelgenin iptali istemiyle açılmıştır.
3621 sayılı Kıyı Kanununun 4.ve 5.maddelerinde değişiklik yapan ve Ka-
nuna bir geçici madde getiren 3830 sayılı Kanun 11.7.1992 günlü, 21281
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
3621 sayılı Kanununun 3830 sayılı kanunla değişik 5.maddesinin son fık
rasında: "Sahil şeridinde yapılacak yapıların kullanım amacına bağlı
olarak yapım koşulları yönetmelikte belirlenir." kuralına yer verilmiş
tir.
Yasa kuralı gereğince sahil şeridindeki yapılaşma koşullarının yönetme
likte belirleneceği açıktır. Bu yasa kuralına aykırı olarak davalı Ba-
kanlıkça yönetmelik yerine sahil şeridinde yapılacak yapıların yapım
koşullarının genelge ile düzenlenmesinde hukuka uyarlık bulunmamakta-
dır.
Yukarıda anılan yasayla belirlenen 100 metrelik sahil şeridinde kalan
davacı taşınmazına verilen inşaat ruhsatı ve diğer imar uygulamaları-
nın 13.10.1992 günlü, 21374 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetme
likle Değişik Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine
göre değerlendirileceği ve idarece yeniden işlem tesis edilebileceği
tabiidir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu genelgenin iptaline karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:89)
ŞT/NÇ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA