kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1984 4214 1980 13625 30/11/1984
 
İŞLETME OTOBÜS KISIM ŞEFLİĞİ GÖREVİNE 21 AY VEKALET EDEN DAVACIYA, AY-
LIKSIZ VEKALETİN ASIL OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEREK ÖDEME YAPILMAMASINDA, MEV
ZUATA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Davacı, vekalet etiği işletme otobüs kısım şefliği görevi için vekalet
ücreti verilmesi isteminin reddine ilişkin işlemin iptalini ve vekalet
görev ücret farkı olan 52.500 liranın tarafına ödenmesini istemekte-
dir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86.maddesinin ilk fıkrasında "Me
murların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya gö
revden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları
halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan ve
kil atanabilir" denmiş aynı maddenin 4.fıkrasında ise, "Aynı kurumdan
1.fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara veka-
let görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından ve-
ya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğ-
retmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları ta-
rihten itibaren vekalet aylığı ödenir" hükmü getirilmiş bulunmaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden Belediye Otobüs kısım şefi olan memu-
run 28.12.1977 gününde görevden uzaklaştırıldığı ve 28.12.1977 günlü
yazı ile davalı kurumda katip olan davacının 657 sayılı Kanunun 86.mad
desi uyarınca bu göreve vekaleten atandığı ve 21 ay bu görevi yürüttü-
ğü ancak davalı kurumca atandığı görev için davacıya vekalet ücreti ö-
denmediği anlaşılmış bulunmaktadır.
Davalı İdare vekalet görevinin ücretsiz olduğunu ve davacının bu duru-
mu kabul ettiğini ileri sürmüş ise de, Adı geçenin 657 sayılı Kanunun
86.maddesinin 1. ve 4. fıkrasına uygun olarak atandığı ve ilk üç aydan
sonra vekalet ücretinin ödeneceği yasa gereği olduğu cihetle davalı
idarenin iddiaları yerinde görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline ve vekalet ücreti
olan 52.500 liranın davacıya ödenmesine karar verildi. RD/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA