kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 2404 1986 1129 02/12/1986
 
İŞ MAKİNALARI İÇİN SATIN ALINAN YEDEK PARÇALARIN, BİR YILDAN FAZLA KUL
LANILABİLEN BİR YIL İÇİNDE YIPRANMAYA, AŞINMAYA VEYA KIYMETTEN DÜŞMEYE
MARUZ KALABİLECEK VEYA BİR BÜTÜNÜN DEĞERİNİ ARTTIRICI NİTELİKTE MALLAR
OLUP OLMADIĞININ HER BİR MAL İÇİN AYRI AYRI TEKNİK BİLGİYİ HAİZ BİR Bİ
LİRKİşİYE VEYA KURULUŞA İNCELEME YAPTIRILARAK DEĞERLENDİRME YAPILMASI
GEREKECEĞİ HK. <
Uyuşmazlık, Nakliyat ve yol taahhüt işleriyle uğraşan mükellef ortaklı
ğın bu faaliyetinde kullandığı iş makinaları için satın alınmış olan
hidrolik pompa, silindir kapağı, krank pompa, çiftli pinyon, cerdişli-
si, turba ve pompa kadrici gibi yedek parça bedellerinin yok edilmesi-
nin, doğrudan doğruya gidere yazılmak suretiyle mi, yoksa amortisman
esasına göre mi yapılacağına ilişkin bulunmaktadır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313.maddesinde, hangi nitelikte olan
alet, edavat ve demirbaş malların değerlerinin yok edilmesinde amortis
man esasının uygulanacağı açıklanmış, yıpranmaya, aşınmaya ve kıymet-
ten düşmeye maruz olan mallardan bir yıldan fazla kullanılanların, ik-
tisadi ve teknik bakımdan bir bütünlük arz eden her birinin satış değe
ri 5000 den aşağı olmayan alet, edavat demirbaş niteliğindeki mal be-
dellerinin amortisman esasına göre itfa edileceği hükme bağlanmıştır.
Bu madde hüikmünde belirtilen nitelikte bulunmayan bir mal bedelinin
doğrudan doğruya gider yazılmak suretiyle yok edileceği tabiidir.
söz konusu makina yedek parçalarının yukarıda açıklanan kanun hükmünün
öngördüğü nitelikte mallar olup olmadığının tesbiti ancak bu konuda
teknik bilgiyi haiz kimselere veya kuruluşlara yaptırılacak bir incele
me ile mümkündür.
Hernekadar mahkemece, anılan uyuşmazlığın çözümünde, ihtilafa konu teş
kil eden yedek parçaların, bir yıldan fazla kullanılabilen bir yıl i-
çinde yıpranma, aşınma, veya kıymetten düşmeye maruz kalabilecek veya
bir bütünün iktisadi değerini arttırıcı nitelikte mallar olup olmadığı
hususunda Hacettepe Üniversitesi Maden Fakültesi Makina bölümünden bil
gi istenmiş ve cevaben gelen yazıda, bu mallarla ilgili olarak, silin-
dir kapağı, krank ve çiftli pinyon gibi yedek parçaların makinanın
fonksiyonunu yerine getirme için gerekli aksam olduğu, birinin yerine
diğerinin takıldığında değer arttırıcı niteliğinin bulunmadığı, Hidrol
pompanın makinaya ilk kez ilave edildiğinde makinanın değerinin artaca
ğı, aksi halde değer artırıcı niteliğinin olmadığı, türbo şarj sistemi
nin makinaya ilave edilmesinde makinanın değerinin artmış olacağı, si-
lindir kapağı, krank ve çiftli pinyon, türbo şarj ve hidrolik pompa gi
bi aksamın makinaya bir yıllık kullanma süresi içerisinde takılmayaca-
ğı, belirtilmiş ise de vaz edilen hüküm fıkrasında; bu bilgilere daya-
nılmadan bütün parçaları tek başına kullanılabilen, iktisadi ve teknik
bakımdan bir bütünün değerini artırıcı nitelikte alet, edavat, demir-
baş mal mahiyetinde olmadığı belirtilmek suretiyle bedellerinin doğru-
dan doğruya gider yazılabileceği sonucuna ulaşılabilmiştir.
Oysa, Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Fakültesi makina bölümünün yazı
sında, bir kısım malların niteliğinin kanun hükmünün öngördüğü nitelik
te olduğu açıklanmıştır.
Hal böyle olunca, uyuşmazlıkta sözü edilen malların 213 sayılı Kanunun
313.maddesinde açıklanan nitelikte mal mahiyetinde olup olmadığının,
her bir mal için ayrı ayrı olmak üzere teknik bilgiyi haiz bir kişiye
veya kuruluşa veya bilgi istenen kuruluşa yaptırılacak bilirkişi ince-
lemesinde verilecek bilgilere göre değerlendirilmenin yapılması gerek-
mektedir. Böyle bir incelemeye dayanmadan noksan araştırma ile tesis
edilen hüküm fıkrasında kanuna uyarlık görülmediğinden, Vergi Dairesi
Müdürlüğünün temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahkemesi kararının yu
karıda açıklanan hususlar doğrultusunda yeniden karar verilmek üzere
bozulmasına, karar verildi.


RD/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA