kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1985 1354 1984 2539 07/06/1985
 
MURİSİN SAĞLIĞINDA SAHİBİ BULUNDUĞU GAYRİMENKULLERİ, İNTİFA HAKKI KEN-
DİSİNE KALMAK KOŞULU İLE ÇOCUKLARINA SATIŞ OLARAK TAPUDA TESCİL ETTİR-
MESİNİN GERÇEKTE BİR SATIŞ AKDİ OLMADIĞI, SIRF VERASET VERGİSİNDEN KA-
ÇINMAK AMACINA YÖNELİK BULUNDUĞU DOSYA İÇERİĞİNDEN ANLAŞILDIĞINDAN, MU
RİSİN ÖLÜMÜ ÜZERİNE GAYRİMENKULLERİN TÜM MÜLKİYETİNİN İNTİKAL ETTİĞİ-
NİN KABULÜ GEREKTİĞİ, ANCAK SATIŞ AKDİ GEREĞİ ÖDENEN VERGİLERİN YÜKÜM-
LÜLER TARAFINDAN ÖDENECEK VERASET VERGİSİNDEN MAHSUP EDİLMESİ İCAP ET-
TİĞİ HK.<
Uyuşmazlık; intikal eden gayrimenkuller için beyan olunan rayiç değe-
rin düşük görülerek vergi dairesince takdir komisyonuna gidilmesi üze-
rine takdir komisyonunca "matrah takdirine mahal olmadığı" yolunda ve-
rilen karara vaki itirazı kısmen kabul eden İtiraz Kamisyonu kararı-
nın bozulması isteminden ibarettir.
Akitlerin yorumunda asıl ilke Türk Borçlar Kanununun 18.maddesinde de
belirtildiği gibi iki tarafın gerçek irade beyanını tesbittir.
Olayda yükümlülerin murisinin sağlığında sahibi bulunduğu gayrimenkul-
leri intifa hakkı kendisinde kalmak koşulu ile çocuklarına satış ola-
rak tapuda tescil ettirmesinin gerçekte bir satış akti olmadığı, sırf
veraset vergisinden kaçınmak amacına yönelik bulunduğu dosya içeriğin-
den anlaşıldığından, itiraz komisyonunca satış aktinin yazılı gerekçe-
lerle muteber kabul edilmeyerek murisin ölümü üzerine gayrimenkullerin
tam mülkiyetinin intikal ettiğinin kabulünde isabetsizlik yoktur.
Diğer taraftan itiraz komisyonunca yaptırılan bilirkişi incelemesi so-
nucu intikal eden gayrimenkullerin tüm özellikleri nazarı itibare alı-
narak emsal karşılaştırması da yapılmak suretiyle rayiç bedellerinin
saptandığı anlaşıldığından, tarafların bu hususa ilişkin iddialarında
da isabet bulunmamaktadır.
Ancak murisin tarafından yapılan satış akdi muteber sayılmadığına gö-
re bu akit gereği ödenen vergilerin yükümlüler tarafından ödenecek ve-
raset vergisinden mahsup edilmesi vergi adaleti gereğidir.
Açıklanan nedenlerle taraflar davasının reddine, gayrimenkullerin tapu
da satışı sırasında ödenen vergilerin veraset vergisinden mahsubuna ka
rar verildi.

(DAN-DER, SAYI:60-61)

BŞ/YÖ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA