kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1994 2843 1994 537 07/11/1994
 
BİR MADEN ALANININ ARAMALARA AÇIK HALE GELMESİNDEN SONRA, BU DURUMUN
İLAN EDİLMESİ, BUNDAN SONRA TEK BAŞVURU OLMASI DURUMUNDA BAŞVURAN Kİ-
ŞİYE, AYNI ANDA BİRDEN FAZLA BAŞVURU OLMASI DURUMUNDA AÇIK ARTIRMA SO-
NUCUNA GÖRE ARAMA RUHSATI VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
... Sınırları içerisindeki ... alan için verilen 3.8.1989 gün ve ...
sayılı maden arama izninin iptali istemiyle açılan davada; davacının
aynı yerde ... alana yaptığı 20.7.1988 günlü maden arama başvurusu so-
nucu ... alan için 26.5.1989 gün ve ... sayılı arama izninin verildi-
ği, geriye kalan alanın ise daha önceki bir başvuru ile kapalı olduğu-
nun bildirildiği, oysa, davacıdan önceki başvuru ile kapalı olduğu
bildirilen bu alan için, gerekli koşulların yerine getirilmemesi ne-
deniyle bu başvurunun, ilgilisine herhangi bir hak sağlamadığı, buna
karşın, bu kişiye, 24.8.1.1987 günlü başvurusundaki alanı küçülterek
22.3.1989 günlü başvurusu üzerine, kapalı olduğu bildirilen alanı da
kapsayacak şekilde ... sayılı iznin verildiği, davacının 20.7.1988
günlü başvurusu üzerine kapalı olduğu bildirilen alan için, Yasanın
öncelik hakkı kuralına aykırı olarak daha sonra 22.3.1989 günlü baş-
vuruya izin verilmesinde mevzuata ve hukuka uyarlık bulunmadığı gerek-
çesiyle ... sayılı maden arama izni verilmesi yolundaki işlemi iptal
eden Gazintep İdare Mahkemesinin 31.12.1992 gün ve 1992/1180 sayılı
kararının; davacının 20.7.1988 günlü başvurusu sırasında, alanın
21.3.1989 gününe kadar kapalı olduğu, ilgili kişinin gerekli harç ve
güvenceyi yatırmaması üzerine bu günden sonra aramalara açıldığı, da-
vacının 21.3.1989 gününden sonra bir başvurusunun olmadığı, bu nedenle
20.7.1988 günlü davacı başvurusunun kendisine öncelik hakkı sağlamadı-
ğı öne sürülerek temyizen incelenerek bozulması istemidir.
3213 Sayılı Maden Yasasının 16.maddesinde, madenlerin arama iz-
ni ile aranacağı, başvurularda öncelik hakkının esas alınacağı, izin
istenilen alanın, uygun olup olmadığının başvuru sahibine bildirilece-
ği, rezervasyon ücretinin madencilik fonuna yatırılması ile alanın, 15
gün süre ile başvuru sahibi adına kapalı tutalacağı, süresi sonuna ka-
dar gerekli işlemleri tamamlanmayan başvuraların iptal edileceği, iş-
lemleri tamamlanan, harç ve güvenceleri yatırılmış başvurulara arama
izni verileceği kuralına yer verilmiştir.
Anılan Yasanın, " Sahaların Yeni Aramalara Açılması " başlıklı
22.maddesinin birinci fıkrasında,arama izni alınmasına karşın, maddede
belirtilen durumların ortaya çıkması üzerine, arama süresinin bitimin-
de alanın otomatik olarak yeni aramalara açılacağı belirtilmiş, ikinci
fıkrasında da, bu suretle aramalara açılan alan ile ilgili bilgilerin
60 gün süre ile daire ve illerde asılarak ilan edileceği, bu süre so-
nunda alana hiç bir başvuru olmaz ise sınırların paftalardan silinerek
aramalara açılacağı, tek bir başvuru olursa, 16.madde kurallarına göre
izin hakkı doğacağı, yeni aramalara açılan alana aynı anda birden faz-
la başvuru olursa, kişilerden, ilgili dairede anında açık artırma şek-
linde Madencilik Fonuna en fazla parayı bağışlayana izin verileceği
kurala bağlanmıştır.
Dosya içeriğinden, davacının 20.7.1988 günlü ... hektar alan i-
çin yaptığı başvuru üzerine ... hektar için arama izni verildiği, geri
kalan alanın daha önceki bir başvuru ile kapalı olduğunun bildirildi-
ği, kapalı olduğu bildirilen yer için ... isimli kişinin 24.8.1987
günlü başvurusuna verilen 27.2.1989 günlü yanıtta, 15 gün içinde harç
ve güvence yatırmasının, aksi halde, alanın bu süre sonunda aramalara
açık duruma geleceğinin bildirildiği, bu kişinin belirtilen süre için-
de harç ve güvenceyi yatırmaması üzerine alanın 21.3.1989 günü arama-
lara serbest hale geldiği, ... nun, bu kez 22.3.1989 günlü, yeni baş-
vurusu üzerine kendisine 3.8.1989 günlü ... sayılı arama izninin ve-
rildiği anlaşılmıştır.
Temyizen incelenerek bozulması istenilen mahkeme kararında da-
vacıdan önce başvuruda bulunduğu belirtilen ...'nun, 24.8.1987 günlü
başvurusunun, gerekli koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle kendi-
sine bir hak sağlamaması, bu nedenle alanın aramalara açık olmasına
karşın, davacıya kapalı olduğu bildirilen alan için daha sonra
22.3.1989 günlü başvuru üzerine anılan kişiye izin verilerek yasanın
öncelik hakkı kuralına aykırı davranıldığı gerekçesiyle ... sayılı ma-
den arama izni verilmesi yolundaki işlem iptal edilmiş ise de; uyuş-
mazlık konusu alan, 24.8.1987 günlü ...'nun başvurusu nedeniyle kapa-
lıdır ve ancak, ilgilinin gerekli koşulları yerine getirmemesi üzerine
21.3.1989 günü aramalara açık hale gelmiştir. Bu durumda davacının
20.7.1988 günlü başvurusu ile öncelik hakkına sahip olduğu söylenemez,
Öncelik hakkı, alanın yeniden aramalara açılmasından sonraki başvuru-
lar için söz konusu olabilir.
Ancak, alanın aramalara açık hale gelmesinden sonra, 3213 sayı-
lı Yasanın 22.maddesi uyarınca, bu durumun ilan edilerek ilgilenenlere
duyurulması ve bundan sonra tek başvuru olması durumunda başvuran ki-
şiye, aynı anda birden fazla başvuru olması durumunda da, açık artırma
sonucuna göre izin verilmesi gerekmektedir.
Hernekadar Yasanın 22.maddesinde, arama izni verilen, ancak
maddede belirtilen nedenlerle arama süresinin bitiminde tekrar yeni a-
ramalara açılan alanlarla ilgili olarak kural getirilmiş ise de, bu
kuralın, henüz arama iznine bağlanmamış ve başvuru aşamasındaki bir a-
lanın yeni aramalara açılmasında da uygulanması, hem Maden Yasasının
genel ilkeleri, hemde hakkaniyet kuralları gereğidir.
Bu durumda, uyuşmazlık konusu maden alanında, davacının öncelik
hakkı bulunmamakta ise de, alanın yeni aramalara açılmasından sonra,
bu durum ilan edilmeden, ilk başvuran kişiye arama izni verilmesinde
mevzuata ve hukuka uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, belirtilen gerekçe ile yeniden karar ve-
rilmek üzere Gaziantep İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ve dosya-
nın anılan Mahkemeye gönderilmesine karar verildi. (MT/NÇ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA