kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 1824 1992 3004 06/05/1993
 
TAHDİTLİ KIYI KESİMİ ÜZERİNDE BULUNAN VE M.S.B. TARAFINDAN YAPI YAPIL-
MASI YASAKLANAN YERDEKİ TAŞINMAZA RUHSAT VERİLEMİYECEĞİ HK.<
Dava, taşınmaz üzerine yapı yapmak için inşaat ruhsatı verilmesi yo-
lundaki davacı başvurusunun reddine ilişkin davalı idare işleminin ip-
tali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, mahallinde yaptırılan ke-
şif ve bilirkişi incelemesi üzerine düzenlenen rapor ve dava dosyası-
nın incelenmesi sonucunda, davacıya ait taşınmazın askeri yasak bölge
sınırları dışında kaldığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline
karar sınırı dışında kaldığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline
karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden, davacının
taşınmazı üzerinde bulunan yapıya inşaat ruhsatı verilmesi istemiyle
müracaatta bulunduğu, davalı idarenin, Keşan 4.Piyade Tümen Komutanlı-
ğı yazısından bahisle, taşınmazın Deniz Kuvvetlerinin kara bombardıman
atışlarının yapıldığı bölgede olması nedeniyle yazlık konut yapılması-
nın askeri bakımdan sakıncalı olacağı gerekçesiyle istemi reddettiği
anlaşılmaktadır.
Dosyada bulunan 19.8.1991 günlü, 6344 sayılı 2.Kolordu Komutanlığı ya-
zısı ve eki haritanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmazın
tahditli kıyı kesimi üzerinde yer almakta olduğu ve üzerinde inşaat
yapılmasının Milli Savunma Bakanlığınca yasaklandığı anlaşıldığından
karara esas alınan bilirkişi raporunda sadece deniz üzerinde bulunan
bölgenin işaretlendiği, taşınmazın Deniz Kuvvetlerinin kara bombordı-
man atışlarının yapıldığı bölgede olması durumunun gözönüne alınmadığı
açık olduğundan İdare Mahkemesince taşınmazın askeri yönden sakıncalı
bölge sınırları dışında kaldığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptal
edilmesinde yasal isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyize konu Edirne İdare Mahkemesinin 30.4.1992
günlü, 1992/218 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.
(MT/NÇ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA