kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1992 1485 1992 885 18/05/1992
 
DAVACI, KENDİSİNE 27.2.1989 TARİHİNDE TAHSİS EDİLEN KAMU KONUTUNU,
ONARIM NEDENİYLE, 6.10.1989 TARİHİNDE FİİLEN KULLANMAYA BAŞLADIĞINA
GÖRE KİRA BEDELİ VE AİDATLARIN DA ANCAK BU TARİHTEN İTİBAREN İSTENEBİ-
LECEĞİ HK.<
Dava, davacıya tahsis edilmiş olan konutun kira ve aidatlarının, tes-
lim tarihi olan 27.2.1989 tarihinden itibaren ödenmesi gerektiğine
ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla, davacıya 27.2.1989 günlü yazı ile tahsis
edilen lojmanın, yapılan onarım nedeniyle fiilen kullanımının
6.10.1989 tarihinde başladığı; taraflar arasında, sözkonusu konutta
27.2.1989 tarihinden sonra muhtelif onarım işleri yapıldığı konusunda
herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığı; dava dosyasında bulunan
27.2.1989 günlü lojman yazısında, "tahsisin iptal edilmemesi için 15
gün içinde idareye başvurularak kamu konutları giriş tutanağının imza-
lanıp konutun anahtarının teslim alınması" şartı getirilmesi karşısın-
da, lojman tahsisinin iptalinden çekinen ve zorunlu olarak 27.2.1989
tarihinde tahsis işlemini yaptıran davacının, konutun oturulabilir ha-
le gelmesi için 6.10.1989 tarihine kadar beklediği, bu durumda Kamu
Konutları Yönetmeliğinin 17.maddesinde belirlenen gerçek anlamda bir
teslimden bahsedilemeyeceğinden, konut kira bedeli ve aidatların
27.2.1989 tarihinden itibaren ödenmesi gerektiği yolunda tesis edilen
işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile işlem iptal edilmiş-
tir.
Davalı idare anılan kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemek-
tedir.
İMdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu
ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka-
nununun 49.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde
mümkündür. Ankara 5.İdare Mahkemesince verilen 16.1.1992 günlü,
E:1990/543, K:1992/76 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule
uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından tem-
yiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.

(MT/SE)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA