kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1971 573 1971 577 08/10/1971
 
6326 SAYILI YASANIN 2.MADDESİYLE 4.MADDESİNİN 1.FIKRASI HÜKÜMLERİNE
AYKIRI OLARAK RAFİNERİ BELGESİ VERİLMİŞ OLAN ŞİRKETİN, BU YASANIN 85.
MADDESİNE UYGUN ŞEKİLDE ÇALIŞMALARDA BULUNMAMIŞ OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEREK
AYNI YASANIN İPTAL HÜKÜMLERİ UYARINCA RAFİNERİ BELGESİNİN İPTALİ YOLU-
NA GİDİLMEYİP GENEL HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI GEREKECEĞİ HK. (*)<
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan petrol kaynaklarının, hu-
susi teşebbüs eli ile ve yatırımlarıyla süratle, fasılasız ve verimli
bir şekilde geliştirilip kıymetlendirilmesi ve bu maksada uygun olduğu
nispette Türkiye dahilinde yabancı menşeli petrol ile yapılan petrol
ameliyatının aynı surette inkişafını sağlamak maksadıyla tedvin edil-
miş bulunan 6326 sayılı Petrol Kanununun 85.maddesiyle, bu maksadın
gerçekleşmesi için faaliyetle ilgili ameliyelerin hüsnüniyetle sevk
ve idare edilmesi hususunda mükellefiyet ihdas edilmiştir.
Aynı Kanunun 3.maddesinin 21 numaralı bendinde de hüsnüniyet, bir pet-
rol ameliyatının yapılmasında, tecrübeli bir şahıstan aynı hal ve
şartlar altında beklenebilecek gayret, ehliyet, verimlilik, basiret ve
tedbirlilik olarak tarif edilmiş bulunmaktadır.
Kanunun idari tedbirlerden bahseden onuncu kısmının 132.maddesinde i-
se, petrol hakkı sahibinin, bu Kanuna, Nizamnameye, bunlara müstenit
kararname ve emirlere veya müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi
veya belgede yazılı şartlardan herhangibirine riayet etmemesi halinde
ihtar, muvakkat durdurma veya fesih gibi müeyyidelerin nasıl ve ne şe-
kilde uygulanacağı açıklanmış olup bu hükümler, başlanmış bir ameliye-
de, işin Kanunun yukarda açıklanan maksadına uygun olarak süratle ta-
mamlanmasını temine matuftur. Herhangibir petrol hakkı sahibinin, ik-
tisap ettiği müsaade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya belgede ya-
zılı şartlara hiç riayet etmemek suretiyle faaliyete geçmemesi halinde
ortada muvakkaten durdurulacak bir ameliye bulunmayacağı, Kanunda ön-
görülen ihtar ve muvakkat durdurma gibi tedbirlerin, bu süreler içinde
bitmesi mümkün olmayan ameliyeler hakkında bir fayda sağlayamıyacağı
da aşikar olmakla Kanunun 132.maddesinin, belge ile ilgili hiçbir
faaliyeti ve dolayısıyle hüsnüniyeti görülmeyen petrol hakkı sahibine
uygulanmasına yer yoktur. Böyle bir durumda genel hükümlerin uygulan-
ması suretiyle herhangibir ihtar veya muvakkat durdurmaya gidilmeksi-
zin müsaaade, arama veya işletme ruhsatnamesi veya belgenin doğrudan
doğruya feshi mümkün olur ki bu tarz uygulama Kanunda önemle üzerinde
durulan, petrol kaynaklarının süratle, fasılasız ve verimli şekilde
geliştirilip kıymetlendirilmesi ve ameliyatın hüsnüniyetle sevk ve i-
dare edilmesi gibi prensiplere de uygun düşer.
Genel Kuruldan geçmemiştir. (DAN-DER, SAYI:6-7) (MS/ÖB)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA