kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1998 1012 1996 4817 24/03/1998
 
YAPILAN İNCELEME SONUCU 1994 YILINDA VERİLEN BEYANNAMEYE GÖRE HESAPLA-
NAN GEÇİCİ VERGİNİN NOKSAN BEYAN EDİLDİĞİNİN SAPTANMASI HALİNDE 193
SAYILI KANUNLA EKLENEN 3946 SAYILI KANUNLA EKLENEN 4. FIKRA HÜKMÜ
1.1.1994 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİNDEN VERİLME TARİHİ BU TARİHTEN
SONRAYA RASTLAYAN BEYANNAMELERE GÖRE HESAPLANAN GEÇİCİ VERGİ ASLININ
ARANMAYACAĞI, ANCAK BU VERGİYE CEZA VE GECİKME ZAMMI UYGULANACAĞI HK.<
Canlı hayvan alım-satımı işiyle uğraşan davacının 1993 takvim yılı
defter ve belgelerinin incelenmesi sonucu düzenlenen vergi inceleme
raporuna dayanılarak adına re'sen salınan geçici gelir vergisi ile ke-
silen kaçakçılık cezasına karşı açılan davayı; geçici verginin, veri-
len beyannameler üzerinden hesaplanan ve yıl içinde ödenip yılın ver-
gisinden mahsup edilmek üzere ödenen peşin bir vergi niteliğinde oldu-
ğu, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120.maddesinde ikmalen ve re'sen
yapılan tarhiyatlarda geçici vergi tarhedileceğine ilişkin bir hükmün
yer almadığı, bu nedenle davacı adına salınan geçici vergi ve kesilen
kaçakçılık cezasında yasaya uygunluk görülmediği gerekçesiyle kabul
ederek kaçakçılık cezalı geçici gelir vergisini kaldıran Kayseri Vergi
Mahkemesinin 1996/134 sayılı kararının; davalı idare tarafından, geçi-
ci gelir vergisine bağlı olarak kesilen kaçakçılık cezasında kanuna
aykırılık bulunmadığı, davacı tarafından ise, vergi inceleme raporuna
göre yapılan cezalı tarhiyatın kanuna aykırı olduğu ileri sürülerek
bozulması istemleridir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 46.maddesinde; İda-
re ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarına karşı başka kanunlarda
aksine hüküm bulunsa dahi tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Da-
nıştay'da temyiz yoluna başvurulabileceği hükme bağlanmış olup, temyiz
talebinde bulunulabilmesi için talepte bulunanın temyiz incelemesinde
menfaati olması da gerekir.
Dosyanın incelenmesinden, davacı adına salınan kaçakçılık ceza-
lı geçici gelir vergisine karşı açılan dava Kayseri Vergi Mahkemesinin
29.2.1996 gün ve 1996/134 sayılı kararı ile kabul edilerek salınan ce-
zalı vergi kaldırıldığından, davacının lehine olan bu kararın bozulma-
sını istemekte bir menfaati bulunmamaktadır.
Vergi Dairesi Müdürlüğünün temyiz istemine gelince;
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120. maddesi ile
getirilmiş olan ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun mükerrer 40.
maddesi aracılığı ile Kurumlar Vergisi mükellefleri için de uygulanma-
sı öngörülen geçici vergi ile ilgili düzenlemeye 3946 sayılı Kanunla
eklenen 4. fıkrada; "Yapılan incelemeler sonucunda geçmiş dönemlere a-
it geçici verginin eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, eksik be-
yan edilen bu kısım için re'sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir.
Ancak, yıllık beyanname verme süresi geçtikten sonra geçici verginin
aslı aranmaz, bu vergiye gecikme faizi ve ceza uygulanır" hükmüne yer
verilmiştir. Bu hüküm, eksik beyan edilen geçici vergi ile ilgili bir
düzenleme olduğundan, fıkrada, artık, aslının aranmayacağı belirtilmiş
olan geçici vergi; re'sen ya da ikmalen bulunan matrah farkını da ih-
tiva etmesi gereken, ancak verilme süresi geçmiş olan beyannameye göre
hesaplanacak geçici vergidir.
Olayda da, bu geçici vergi, uyuşmazlığın ilişkin bulunduğu dö-
nem için bulunan matrah farkını da ihtiva etmesi ve ertesi takvim yı-
lında verilmesi gereken beyannameye göre hesaplanması gereken geçici
vergi olup, sözü edilen beyannamenin inceleme tarihi itibariyle dahi
verilme süresi geçmiş bulunduğundan artık geçici verginin aslı aran-
mayacaktır. Bu bakımdan geçici verginin kaldırılmasına ilişkin mahkeme
kararının bu kısmı sonucu itibariyle yerinde görülmüştür.
Ancak, sözü edilen fıkra hükmü, ... tarihi itibariyle yürürlük-
te bulunduğundan, verilme süresi bu tarihten sonraya rastlayan beyan-
namelere göre hesaplanması gereken geçici vergi nedeniyle gecikme fai-
zi ve ceza uygulanacağından, Mahkemece, geçici gelir vergisinin bağlı
olduğu 1993 takvim yılı re'sen salınan gelir vergisi aslı hakkında ne
gibi bir işlem yapıldığı hususu da araştırılarak sonucuna göre yeniden
bir karar verilmesi gerektiğinden, geçici vergi aslına bağlı olarak
kesilen cezanın kaldırılması yolundaki hüküm fıkrasında hukuka uygun-
luk görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, yükümlü temyiz isteminin incelenmeksizin
reddine, Vergi Dairesi Müdürlüğünün cezaya ilişkin temyiz isteminin i-
se kabulü ile ... Vergi Mahkemesinin 1996/134 sayılı kararının kaçak-
çılık cezasına ilişkin hüküm fıkrasının bozulmasına, karar verildi.
(MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA