kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
İDARİ DAVA DAİRELERİ 1986 45 1985 136 21/11/1986
 
1- RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMAYAN BAKANLAR KURULU KARARINA KARŞI AÇILAN
DAVADA SÜRENİN BU KARARA GÖRE TESİS EDİLEN İŞLEMİN YAZILI BİLDİRİM
TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAĞI;
2- BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINCA İNŞA EDİLMEYEN BEKÇİ BARINAĞININ
6237 SAYILI KANUNUN 4 VE 5.MADDELERİNE GÖRE İL ÖZEL İDARESİNE DEVRE-
DİLMEYECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık; İyidere Balıkçı Barınağının kullanma hakkının Rize ili ö-
zel idaresine devredilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptali
isteminden ibarettir.
Dava, Bakanlar Kurulu kararının, Rize İli Merkez İyidere Balıkçı Barı-
nağının kullanma hakkının Rize ili özel idaresine devredilmesine iliş-
kin kısmının iptali istemiyle açılmıştır.
Bakanlar Kurulunun iptali istenilen kararı Resmi Gazetede yayınlanma-
mıştır.
İyidere Balıkçı Barınağının devir teslim işlemi ise Bayındırlık ve İs-
kan Bakanlığı ile Özel İdare Kurulu arasında 12.6.1985 günlü tutanak
ile tesis edilmiş ve bu işlemde İyidere Belediyesi taraf olmamıştır.
Davacı Belediye Başkanlığının başvurusu üzerine, durumun Rize İli Özel
İdare Müdürlüğünce 21.8.1985 günlü işlemle davacıya bildirildiği ve bu
yazılı bildirim üzerine davanın süresi içinde açıldığı, dava dosyası-
nın incelenmesinden anlaşılmaktadır.
Anayasanın 125.maddesinin 3.fıkrasında yer alan "İdari işlemlere karşı
açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar" hükmü ile
2577 sayılı İdari Yargılama usulü Kanununun 7.maddesinin 2.bendi hükmü
uyarınca davalı idarelerin süreye ilişkin itirazları yerinde görülme-
miştir.
Genel gerekçesinde açıklandığı biçimde, "kıyı imalatını esaslı surette
ele almak" amacıyla çıkarılan 6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında
Kanun, ilk üç maddesinde yurt kıyılarındaki şehir ve kasabalarımızın
ihtiyaçlarını karşılamak üzere iskele, rıhtım, mendirek, barınak ve
limanlar inşaatı ile tesisat, teçhizat ve onarımlarıyla ilgili genel
hükümler getirmekte; 4.maddesinde ise, "yaptırılan tesisler inşalar
tamamlandıkça ilgisine göre ve icra vekilleri heyetince kararlaştırı-
lacak esaslar dairesinde işletme teşekküllerine, Özel idare veya be-
lediyelere devrolunur" hükmünü taşımaktadır. 4.maddenin madde gerekçe-
si ise, anılan maddedeki yaptırılan tesisler ibaresini "inşaaları bit-
miş veya bitecek olanlar" biçiminde açıklamaktadır.
6237 sayılı kanunun 5.maddesi ise bu Kanunun dışında; "mevcut ve husu-
si kanunları ile inşa edilmekte olanlarla, bu kanun gereğince ele alı-
nacak tesislerin bakım ve iyi halde bulundurulmaları bunları işleten
teşekküllere aittir.
Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı ile İktisadi Devlet Teşekkül-
lerine ait olanların esaslı teminleri kendilerine aittir. Belediye ve
mahalli idarelere ait olanların esaslı tamirleri Bayındırlık vekaletin
ce yapılır..." hükmünü getirmiştir.
Anılan maddelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Kanunun liman-
lar inşaatı konusunda Bakanlar Kuruluna, Bayındırlık Bakanına ve Mali-
ye Bakanına bir takım yetkiler verdiği; Kanun kapsamına giren tesisle-
rin inşaaları tamamlandıkça ilgisine göre Bakanlar Kurulu Kararıyla
tespit edilecek esaslar dairesinde işletme teşekküllerine, özel idare
veya belediyelere devredilmesi konusunda verilen yetkinin ise, ancak
idarece yaptırılan tesisler için sözkonusu olduğu anlaşılmaktadır.
Davalı idareler savunmalarında, İyidere Balıkçı Barınağının 6237 sayı-
lı Kanunun 3.maddesine göre limanlar inşaatı Genel Müdürlüğünce yaptı-
rıldığını öne sürerek, devir konusundaki tercihin İl Özel İdaresi le-
hinde kullanıldığını açıklamakta iseler de; Dava dosyasında bulunan
belgelerin incelenmesinden, İyidere Sahil Yolu yapımı sırasında 66-083
66-536 Km. arasında kalan kesimin deniz tehribatı olan korunması ama-
cıyla Karayollarınca yapılan iki adet mahmuzun, daha sonra İyidere Be-
lediyesinin girişimleri sonucu uzatılarak balıkçı barınağı haline dö-
nüştürüldüğü, 1982 ve 1983 yıllarında ise, İyidere balıkçı barınağı-
nın, Bayındırlık Bakanlığı Limanlar İnşaatı Genel Müdürlüğünün, 1982
yılı yatırım programı, Tarım, Balıkçı limanlar sektöründe 82A110040
proje numarası ile yer alan "işletilmekte olan yapıların onarım ve
islahı bölümünden" onarım işinin yapıldığı anlaşılmaktadır.
Bayındırlık Bakanlığı Limanlar İnşaatı Genel Müdürlüğünün, Bayındırlık
ve İskan Bakanlığı, Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı
Genel Müdürlüğü DLH.İnşaatı 1.Bölge Müdürlüğünün yazıları da bu hususu
teyitetmektedir.
Esasen 1580 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin 36.bendi de bele-
diyelere, belediye sınırları içinde umuma mahsus iskele, rıhtım ve köp
rüleri, plana göre inşa ve idama etmek yetkisini vermektedir.
Bu gerekçeyle, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca inşa edilmeyen, sade-
ce onarımı yapılan İyidere Balıkçı Barınağının, İdarece yaptırılmış
gibi düşünülüp kullanım hakkının 6237 sayılı Kanunun 4 ve 5.maddeleri-
ne göre İl Özel İdaresine devredilmesinde Kanuna uyarlık görülmemiş-
tir.
Açıklanan nedenlerle Bakanlar Kurulu Kararının, Rize İli Merkez İyide-
re Balıkçı Barınağının kullanma hakkının Rize İli Özel idaresine devre
dilmesine ilişkin kısmının iptaline karar verildi.
KARŞI OY:
İyidere Balıkçı Barınağı inşaatının; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce
yapıldığını kanıtlayan bir belge dosya içinde yok ise de; dosyadaki
bilgi ve belgelerden İyidere Balıkçı Barınağının İyidere Belediyesince
yapıldığını kesin olarak kanıtlayan bir belge de mevcut değildir.
Bu durumda, esaslı onarımı Bayındırlık Bakanlığınca yapılan tesisin,
kullanım hakkının 6237 sayılı Kanunun 4 ve 5.maddeleri uyarınca Rize
İli Özel İdaresine devredilmesine ilişkin işlemde Kanuna aykırılık bu-
lunmadığından, çoğunlukça, Bakanlar Kurulu Kararının, bu kısmının ip-
taline ilişkin olarak verilen karara karşıyız.


(MS/SE)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA