kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1994 457 1992 1280 31/01/1994
 
MÜŞTERİLER TARAFINDAN YAPILAN BAHŞİŞ ÖDEMELERİNİN ÜCRET OLARAK KABUL
EDİLEREK TEVKİFATA TABİ TUTULAMAYACAĞI HK.<
Talih oyunları salonu işleten davacı şirket adına 1985/3 ila 12 nci
ayları için müşteriler tarafından bırakılan bahşişlerin ücret nite-
liğinde olduğu ve bahşişlerin vergi kesintisi yapılmadan personele
dağıtıldığından söz edilerek inceleme raporuna göre resen gelir
(stopaj) vergisi salınmış ve kaçakçılık cezası kesilmiştir. İstanbul
6.Vergi Mahkemesi 24.12.1991 günlü ve 1991/2018 sayılı kararıyla; bir
işyerinde çalışan kişiye yapılan ödemelerin ücret sayılabilmesi için
işçi ile işveren arasında yapılan bir akit ile miktarının ve ödeme
şeklinin belli edilmiş olması ve ödemenin işveren tarafından yapılması
gerektiği, oysa ihtilaf konusu olayda, bahşişin işveren tarafından de-
ğil hizmetten faydalanan müşteri tarafından verildiği ve işveren tara-
fından bunun gelir olarak sayılmasının mümkün olmadığının anlaşıldığı
ve yapılan bahşiş ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi
uyarınca ücret ödemesi olarak kabul edilemeyeceği sonucuna varıldığı
gerekçesiyle salınan vergi ve kesilen cezaların kaldırılmasına karar
vermiştir. Davalı idare, inceleme raporuna dayanılarak yapılan tarhi-
yatın kanuna ve usule uygun olduğunu ileri sürerek kararın bozulması-
nı istemektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kara-
rın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını
sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle temyiz isteminin reddine karar verildi.
CP/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA