kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1985 958 1985 404 08/05/1985
 
PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNUN, DİSİPLİN KURULLARINCA
VERİLMİŞ VE KESİNLEŞMİŞ OLAN KARARLARI RESEN İNCELEME YETKİSİNİN BU-
LUNMADIĞI HK.<
Dava, davacının Posta Merkezinde posta dağıtıcısı olarak görev yaptığı
sırada dağıtım görevini yaparken bir kısım mektupları yırttığı gerekçe
siyle, PTT Personel Yönetmeliğinin 120/e maddesi uyarınca görevden çı-
karma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu Ka-
rarının iptali istemiyle açılmıştır.
Dava ve işlem dosyasının incelenmesinden, davacının üzerine atılan
fiili işlediği gerekçesiyle PTT ... Bölge Başmüdürlüğü Disiplin Kuru-
lunun işlemiyle PTT İşletmesi Personel Yönetmeliğinin 121.maddesi de-
laletiyle 4 ay kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasına ka-
rar verildiği ve sözkonusu kararın başmüdürlük onayıyla kesinleştiği,
PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun ise Bölge
Başmüdürlüğü Disiplin Kurulunun 4 ay kısa süreli durdurma cezası ve-
rilmesine ilişkin kararını kaldırarak dava konusu işlemle davacıya
görevden çıkarma cezası verdiği anlaşılmaktadır.
PTT Personel Yönetmeliğinin 125.maddesinde, bölge ve telefon başmü-
dürlükleri ile müstakil ünite amirleri tarafından atanan personel i-
çin, Teşkilat Disiplin Kurulunun görevden çıkarma cezası dışında her
cezayı vereceği; aynı yönetmeliğin 126.maddesinde, kararların teşkilat
amiri tarafından onanacağı, 127.maddesinde de, ceza vermeye yetkili ku
rul ile onay mercii arasında uyuşmazlık olduğu hallerde karar merciin
bir üst kurul olduğu hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, yine Personel Yönetmeliğinin 133.maddesinde; ilgili disip-
lin kurulunun personel hakkında görevden çıkarma cezası verilmesini ge
rektiren hallerde soruşturma dosyasını yüksek disiplin kuruluna gönde-
receği hükmü yer almıştır.
Bu durumda, PTT Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun; ancak, ceza
vermeye yetkili kurul ile onay mercii arasında uyuşmazlık çıktığı hal-
lerde ve ilgili disiplin kurulunca görevden çıkarma kapsamında görüle-
rek kendisine gönderilen dosyalar hakkında karar vermeye yetkili oldu-
ğu açık olup, disiplin kurulları tarafından verilmiş ve kesinleşmiş o-
lan kararları resen inceleme yetkisinin bulunmadığı tartışmasızdır.
Dava konusu kararı veren Yüksek Disiplin Kuruluna ise Başmüdürlük di-
siplin kurulu tarafından görevden çıkarma kapsamında görüldüğü için
dosyanın havalesi söz konusu olmadığı gibi Başmüdürlük disiplin Kurulu
kararı, başmüdür onayı ile kesinleştiğinden, Başmüdürlük disiplin ku-
rulu ile onay mercii arasında uyuşmazlıkta sözkonusu değildir.
Bu itibarla, başmüdürlük disiplin kurulu kararını bozarak, dava konusu
işlemi tesis eden PTT Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun kara-
rının mevzuata ve hukuka aykırı olduğu açıktır.
Açıklanan nedenlerle, davacının üzerine atılan mektupları yırtma fiili
ni işlediğinin kesinlikle tesbit edilemediği gerekçesiyle dava konusu
işlemin iptali yolunda verilen ve temyizen bozulması istenen İdare Mah
kemesi kararı sonucu itibariyle usul ve hukuka uygun olup, dilekçede
ileri sürülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nite-
likte görülmediğinden temyiz isteminin reddi ile bozulması istenen ka-
rarın onanmasına karar verildi.
(MS/MÜ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA