kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 54 1992 768 19/01/1993
 
DAVACININ DENİZ İÇERİSİNDE BETON DOLGU YAPTIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, MAHKE-
MECE; EYLEMİN 3621 SAYILI KIYI YASASININ 15.MADDESİNİN (A) FIKRASI 2.
BENDİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEREK PARA CEZASI MİKTARININ İNDİRİLMESİ-
NE KARAR VERİLMESİNDE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, davacı tarafından deniz içerisinde beton dolgu yapıldığından ba-
hisle 3621 sayılı Kıyı Kanununun 15/a-3 maddesi uyarınca 50.000.000
lira para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali iste-
miyle açılmış, İdare Mahkemesince, davacının deniz içerisinde beton
dolgu yaptığının anlaşıldığı, ancak davacının bu fiilinin 3621 sayılı
Yasanın 15.maddesinin (a) fıkrasının 2.bendi kapsamında kaldığı açık
olduğundan, buna göre kendisine 10.000.000 lira para cezası verilmesi
gerekirken aynı maddenin 3.fıkrasına göre 50.000.000 lira para cezası
verilmesinde Yasaya uyarlık görülmediği gerekçesiyle, davanın 10.000.
000 liralık kısmının reddine, dava konusu para cezasının 40.000.000
liralık kısmının iptaline karar verilmiş, bu kararın redde ilişkin bö-
lümü davacı tarafından, iptale ilişkin bölümü ise davalı idare tara-
fından temyiz edilmiştir.
3621 sayılı Kıyı Kanununun 15.maddesinin (a) fıkrasının 2.bendinde;
kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde, moloz, top-
rak, curuf, çöp gibi kirletici ve çevreyi bozucu etkisi olan atık ve
artıkları dökenlere 10.000.000 lira para cezası verileceği hükme bağ-
lanmış, aynı maddenin 3.bendinde de; kıyıyı değiştirecek boyutta kazı
yapan, kum, çakıl alan veya çekenlere 50.000.000 lira para cezası ve-
rileceği belirtilmiş bulunmaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, davacının deniz içerisinde beton dolgu yap-
tığı, davacının bu fiilinin kıyı değiştirecek ve kıyının doğal denge-
sini bozacak nitelikte olması karşısında, moloz, toprak, curuf ve çöp
gibi kirletici artık veya atıkların dökülmesi fiilinden sözedilemeye-
ceği için, mİdare Mahkemesince konunun 15.maddenin (a) fıkrası 2.bendi
kapsamında değerlendirilerek karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyize konu Aydın İdare Mahkemesinin 19.11.1991
günlü, 1991/962 sayılı rararının bozulmasına karar verildi.


(MT/NÇ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA