kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1995 2735 1994 3830 06/06/1995
 
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNUN 102.MADDESİNE GÖRE TEBLİĞ EVRAKININ BU
YOLLA TEBLİĞİ ANCAK AYNI YASANIN 94.MADDESİNDE BELİRTİLEN MUHATABA YA-
PILACAK TEBLİĞLERDE MÜMKÜN OLDUĞU HK.<
1987/3,7,10. aylarına ilişkin olarak davacı şirket adına tahakkuk fi-
şiyle gelir (stopaj) vergisi salınmış, kaçakçılık cezası kesilmiştir.
İstanbul 1.Vergi Mahkemesi 27.4.1994 günlü ve E:1993/612, K:1994/906
sayılı kararıyla; tarhiyata ilişkin ihbarnameler 31.12.1992 tarihinde
tebliğ edilmek istenmiş ise de, tebligat alınmadığından muhtar nezdin-
de düzenlenen yoklama fişi ile şirket işçisi önüne bırakılmak suretiy-
le tebliğ edildiği, daha sonra aynı vergi ve ceza için tebliğ edilen
tahakkuk fişinin dava süresinin hesabına etkili olmadığı, bu durumda
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 102.maddesi hükmüne uygun olarak 31.
12.1992 tarihinde tebliğ edilen ihbarnamelere karşı 30 gün içinde dava
açılması gerekirken bu süre geçtikten sonra 26.2.1993 gününde açılan
davanın süresinde olmadığı gerekçesiyle davanın süreaşımı yönünden red
dine karar verilmiştir. Davacı, söz konusu ihbarnamelerin 31.12.1992
günü muhtar nezdinde düzenlenen yoklama fişi ile tebliği hususunun ger
çek dışı olduğu, verginin zamanaşımına uğratılması gayesiyle tebellüğ-
den imtina edildiği yolundaki iddianın çelişkili olduğu, 4.2.1993 tari
hinde düzenlenen tahakkuk fişlerine göre süresinde dava açtıklarını
ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.
Dava, 10.2.1993 gün tarafına tebliğ edilen 4.2.1993 düzenleme tarihli
tahakkuk fişleriyle istenen vergilerin kaldırılması dileğiyle açılmış-
tır.
Dava dilekçesi ekinde ibraz edilen tahakkuk fişlerinde, 31.12.1992 gün
lü beyanname üzerine bu tahakkuk fişlerinin düzenlendiği ifade edilmek
tedir. Esasen 213 sayılı Vergi Usul Kanununun, 25.maddesi karşısında
beyan üzerinden alınan vergilerin tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilme
si söz konusu olabilir. Dosya münderecatından, böyle bir beyanname bu-
lunmadığı esasen kaçakçılık cezası da ihtiva eden tahakkuk fişinin be-
yanname üzerine düzenlenmiş olamaycağı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, dü-
zenleme tarihi itibariyle 1987 yılına ilişkin olduğu anlaşılan vergile
rin zamanaşımına uğradığı görülmektedir. Davaya karşı, vergi dairesi
müdürlüğü, söz konusu vergi ve cezanın 30.11.1992 günlü inceleme rapo-
ru üzerine düzenlenen ihbarname ile duyurulmak istendiğini ve bunun me
mur eliyle tebliğe çalışıldığını ve davacı işçisinin imzadan imtina et
mesi üzerine ihbarnamelerin 31.12.1992 tarihli tutanakla işçi önüne bı
rakılak suretiyle tebliğ yoluna gidildiğini savunmuştur. 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun 102.maddesinde, muhatap tebellüğden imtina ederse
tebliğ edilecek evrakın önüne bırakılmak suretiyle tebliğ edileceği ve
bunun komşulardan bir kişi veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden
biri veyahut bir zabıta memuru huzurunda icra ve keyfiyetin taahhüt il
mühaberine yazılarak tarih ve imza vaz'edilmek ve hazır bulunanlara da
imzalatılmak suretiyle tesbit olunacağı ifade edilmiştir. Bu hüküm kar
şısında, tebliğ evrakının bu yolla tebliği ancak "muhataba" yapılacak
tebliğlerde mümkündür. Muhatabın 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 94.
maddesi karşısında, mükellefler ve bunların kanuni temsilcileri, umumi
vekilleri veya vergi cezası kesilenler olduğu, tüzel kişilerde ise bun
ların başkan, müdür veya kanuni temsilcileri olduğu anlaşılmaktadır.
Ancak muhatabın bulunmaması halinde muhatap yerine kendisine tebliğ ya
pılacak kimselerin tebellüğden imtina etmeleri halinde tebliğ evrakı
önüne bırakılmak suretiyle tebliği, maddenin 6.fıkrası hükmü karşısın-
da mümkün olmamak gerekir.
Ayrıca dosyada bulunan tebliğ alındısında, bir muhtar mühürü ve imzası
yer almakla beraber, işlemin muhtar nezdinde icra edildiği hususu ilmü
habere işaret edilmemiştir. İdarenin ihbarname dışında bir de tahakkuk
fişi düzenlenmesine ihtiyaç duyması karşısında, esasen kanuna uygun
olarak düzenlenmemiş tebliğ alındısındaki beyanlara itibarla tebliga-
tın bu tarihte yapıldığının kabulü ile davanın süre aşımı yönünden red
dinde isabet görülmemiştir.
Bu nedenle, Vergi Mahkemesinin kararının bozulmasına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:91)

BŞ/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA