kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1943 16 1943 18 17/09/1943
 
4109 SAYILI YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE NAMLARINA GÖRE TAHAKKUK ETTİRİLEN
ASKER AİLELERİNE YARDIM PARASINI ÖDEMEDEN ÖLEN YÜKÜMLÜLERİN BORÇLARI-
NIN, MİRASIN VARİSLERCE REDDEDİLMEMİŞ OLMASI HALİNDE VARİSLERE İNTİ-
KAL EDECEĞİ HK.(*)<
... 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki
Kanunda kullanılmış olan teklif tabirinin am olan istilah manası nak-
di, ayni ve sayüamele müteallik olarak Kanunla bir mükellefiyet tah-
mil etmek olup her teklif ve mükellefiyetin mutlaka vergi olması ica-
betmiyeceği ve bir mükellefiyetin Tahsili Emval Kanununa tevfikan tah-
sil edilmesi-teklifde esasen cebir mündemiç olmasına ve tatbikatta
devletin hususi hukuk sahasına giren bazı alacaklarının görülen lüzuma
mebni Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsilinin Kanunla kabul edilmiş
bulunmasına mebni-onun vergi addedilmesini istilzam edemiyeceği gibi
yardımın imece ve ayni şekillerde dahi yapılmasına cevaz gösterilmesi
ve Kanunda bu mükellefiyete sarahaten "yardım" tesmiye edilmesi ve yi-
ne aynı Kanunun II.maddesinde bu yardıma belediye ve hususi idarelerin
de bir sene evvelki nakdi tahsilat yekununun azami % ikisi nisbetinde
iştirake mecbur tutulması ve tahsil olunan ayın ve nakdin Devletin
umumi masarifi karşılığı olmayıp yalnız muayyen bir cihetle ve madud
şahıslara tahsis edilmiş bulunan şartları ve vasıfları haiz bulunmama-
sı itibariyle bu mükellefiyetin vergi ad ve telakkisine imkan olmadığı
kanaatini izhar etmişlerdir.
Ancak bu mükellefiyetin vergi olmamakla beraber Kanunla tahmil edilmiş
bir borç olmasına ve borçların sukutu ise ancak Kanunlarda tasrih edi-
len sebeplere istinaden vaki olabileceğine, gerek amme ve gerek hususi
hukuk borçlarında ölümüm sukut sebeplerinden olmamasına binaen 4109 sa
yılı Kanun hükümlerine göre namlarına usulü dairesinde tahakkuk etti-
rilen asker ailelerine yardım parasını ödemeden ölen mükelleflerin
borçlarının Medeni Kanun hükümlerine tevfikan müteveffanın terekesi
varisler tarafından reddedilmemiş veya terekenin müstağreki düyun ol-
duğu şayi veya sabit olmak hasebiyle reddedilmiş mahiyette bulunmamış
olduğu takdirde varislere intikali tabii bulunduğu intikal hususunda
ittifakla ve sebebinde ekseriyetle kararlaştırılmıştır.

UMUMİ HEYET'İN 27.9.1943 gün ve E:43/188,K:43475 sayılı kararıyla
onanmıştır.

(BŞ/SE)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA