kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1986 3237 1985 826 28/11/1986
 
ÖLÜM OLAYLARININ 213 SAYILI YASANIN 150.MADDESİ UYARINCA VERGİ DAİRE-
SİNCE BİLİNMESİ GEREKTİĞİNDEN ÖLEN ADINA YAPILAN TEBLİGAT HÜKÜM İFADE
ETMEYECEĞİ GİBİ İHBARNAMELERİNDE VARİSİN HİSSESİ NİSPETİNDE DÜZENLENİP
TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Uyuşmazlık; ödeme emrine konu takdir yoluyla tarh edilen vergiye iliş-
kin davacının murisi adına düzenlenen ihbarnamenin tebligat işlemleri-
ne murisin ölümünden sonra başlanarak muris adına yürütülmek suretiyle
ilanen yapılan tebligat işlemi üzerine kesinleşen amme alacağının tah-
sili için davacı adına düzenlenen ödeme emrini kısmen tasdik eden Ver
gi Mahkemesi kararının bozulmasına ilişkin bulunmaktadır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 150.maddesinde, resmi makamlarla ger-
çek ve tüzel kişilerin, her ay öğrendikleri ölüm olaylarını ertesi a-
yın 15. günü akşamına kadar vergi dairesine yazı ile bildirmeye mecbur
oldukları, 12.maddesinde de, ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mira
sı reddetmemiş kanuni ve mahsup mirasçılarına geçeceği, ancak mirasçı-
lardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde
sorumlu olacakları hükme bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, ...'nin 1970 yılında satışını yaptığı taşın
mazı için rayiç bedel esasına göre yapılan tarhiyata ilişkin ihbarname
lerin yükümlünün ölümünden sonra posta ve memur vasıtasıyla tebliğe te
vessül edildiği, tebliğin mümkün olmaması üzerine ölen adına 12.2.1979
gününde ilanen tebliğ edilmek suretiyle kesinleşen amme alacağı için
mirasçı yükümlü adına ödeme emri tanzim ve tebliğ edildiği anlaşılmış-
tır.
Yukarıda açıklanan yasa hükmüne göre, ölüm olayının vergi dairesince
bilindiği kabul edilerek, ölen adına yapılan tebligat bir hüküm ifade
etmiyeceği gibi vergi dairesince ihbarnamelerin varisin hissesi nisbe-
tinde düzenlenip tebliği gerekirken, murisin vergi borcu için varis a-
dına ödeme emri tanzim ve tebliğ edilmesinde kanun hükmüne uyarlık gö-
rülmediğinden, usulüne uygun ve tahakkuk ettirilmiş bir kamu alacağı
olmadan düzenlenen ödeme emrini kısmen tasdik eden vergi mahkemesi ka-
rarında yasal isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, yükümlü temyiz isteminin kabulüne, vergi mahke
mesi kararının bozulmasına, ödeme emrinin iptaline karar verildi.RD/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA