kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1982 1036 1979 3062 14/04/1982
 
İMAR PLANINA GÖRE, ÇEKME KAT YAPILMAMAK KOŞULUYLA 4 KAT İNŞAAT HAKKI
TANINAN, YERDE PLANA AYKIRI OLARAK YAPILAN ÇEKME KATIN TAM KATA DÖNÜŞ-
TÜRÜLMESİ NEDENİYLE BU İLAVEYE 28.9.1978 GÜNLÜ, 16418 SAYILI RESMİ GA-
ZETEDE YAYINLANAN YÖNETMELİK KURALLARININ UYGULANAMIYACAĞI, BU NEDENLE
RUHSAT VERMEME İŞLEMİNDE İSABETSİZLİK BULUNMADIĞI HK.<
Dava, ... sayılı parselde yapılan çekme katın imar planına aykırı ol-
ması nedeniyle tam kata dönüştürülmesi için ruhsat verilmemesine iliş-
kin belediye başkanlığı işleminin davanın özeti bölümünde belirtilen
nedenlerle iptali isteğiyle açılmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacının 28.9.1978 günlü, 16418 sa-
yılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik kuralları uyarınca çekme ka-
tının tam kata dönüştürülmesi için ruhsat verilmesi yolundaki istemi-
nin Belediye Başkanlığının dava konusu işlemi ile imar planında çekme
kat yapımı yasaklanmış olduğundan sözü edilen yönetmelik kapsamına gir
meyeceği nedeniyle reddedildiği anlaşılmıştır.
28.9.1978 günlü, 16418 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik an-
cak imar planında açıklık bulunmayan durumlarda uygulanmakta olup, i-
mar planına göre çekme kat yapılmamak koşuluyla 4 kat inşaat hakkı ta-
nınan yerde plana aykırı olarak yapılan çekma kat anılan yönetmelik
kapsamına girmeyeceğinden tam kata dönüştürülmesi için ruhsat verilme-
mesine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenle davanın reddine karar verildi.

(MS/YÖ)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA