kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1997 1630 1996 270 16/04/1997
 
TEST EDİLMEK ÜZERE GEÇİCİ OLARAK YURT DIŞI EDİLEN EŞYAYA ÖDENEN TEST
ÜCRETİNİN GÜMRÜK VERGİSİNE TABİ OLMADIĞI HK.<
Tip ve güç testleri yapılmak üzere geçici olarak ihraç edildikten son-
ra, ... Giriş Gümrük Müdürlüğünde tescilli ... gün ve ... sayılı be-
yanname ile yurda ithali yapılan eşyalara ilişkin olarak test ücreti
üzerinden yapılan ek tahakkuku; 1615 sayılı Gümrük Kanununun 132. mad-
desinin 2. fıkrasının a bendinde sayılan işlemlerin geçici olarak ih-
raç edilen eşyanın değerinin artırılması, tekrar değerlendirilmesi,
tamir, bakım ve ilaveler yapılması cinsinden işlemler olduğu ve madde-
de kıymetin vergilendirilmesinin amaçlandığı, olayda ise, eşyaların
test ve dayanıklılığının ölçülmesi sırasında niteliğinin olumsuz yönde
değiştiği, kısmen veya tamamen kullanılamaz hale geldiğinin, ekonomik
kıymetlerinin kalmadığının, yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu dü-
zenlenen rapordan ve dosya içeriğinden anlaşıldığı, idarenin de bunun
aksine bir iddiası bulunmadığından eşyalara uygulanan testin, 1615 sa-
yılı Kanunun 132. maddesinin 2. fıkrası kapsamında değerlendirilerek,
test için ödenen ücret üzerinden ek tahakkuk yapılmasının yasal olma-
dığı gerekçesiyle terkin eden İzmir 3. Vergi Mahkemesinin 14.9.1995
gün ve 1995/942 sayılı kararının; test edilmek üzere geçici olarak
yurt dışı edilen eşyaların ithalinde, test ücreti üzerinden yapılan ek
tahakkukun yasal olduğu ileri ileri sürülerek bozulması istenilmekte-
dir.
1615 sayılı Gümrük Kanununun 132. maddesinin 1. fıkrasında "Ya-
bancı memleketlere çıkarıldıktan veya çıkış hükmünde sundurma ve ant-
repolara konulduktan sonra asli nitelikleri değişmeksizin geri getiri-
len, aşağıda yazılı memleket eşyası ve millileşmiş veya ayniyetleri
gümrüğe ispat ve tevsik edilmek şartıyla vergiye tabi değildir. Ancak,
varsa ihracata ilişkin yararlanılmış para veya para hükmündeki sair
menfaatlerin iadesi gerekir." denilmiş, b bendinde de, gittiği memle-
ketin gümrük sınırından dışarı çıkarılmayan veya bu memlekette geçici
kabul veya muaflık usulüne tabi tutularak çıkışından itibaren iki yıl
içinde geri getirilen eşyanın vergiye tabi olmadığı belirtilmiştir.
Olayda da, yükümlü tarafından imal edilen eşyaların test edil-
mek üzere ... günlü ... sayılı ve ... günlü ... sayılı çıkış beyanna-
meleri ile geçici olarak yurt dışı edilerek gönderildiği ülkede gerek-
li testleri yapıldıktan sonra ... gün ve ... sayılı giriş beyanname-
siyle ithal edildiği anlaşılmakla, bu haliyle, yukarıda anılan yasa
hükmü uyarınca vergiye tabi olmayan eşyanın, anılan kanunun 132. mad-
desi hükmü uyarınca vergiye tabi tutulmasında yasal isabet bulunmamak-
tadır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddine, mahkeme kararı-
nın onanmasına, karar verildi. (MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:94)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA